Facebook Statistics
Značka Kvality

Zriadenie

Zriadenie MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bolo zriadené zákonom SNR č. 347/1990 Z.z. z 28. augusta 1990 v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 453/1992 Z.z. z 25. augusta 1992.

Rámcová náplň ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy vyplýva z § 9 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorého znenie je nasledovné:

 

§ 9
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

   

  1. poľnohospodárstvo,
  2. lesné hospodárstvo,
  3. pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,
  4. závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
  5. veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,
  6. rastlinolekársku starostlivosť,
  7. plemenársky dozor,
  8. rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
  9. poľovníctvo,
  10. potravinárstvo a potravinový dozor.
 2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

Sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony - MPRV SR v prípade § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní bude postupovať podľa zákona správnych poplatkov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood