Facebook Statistics

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 7 Monitorovacieho výboru pre OP RH

26-06-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 7 Zápisnicu a uznesenie z predmetného hlasovania prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

05-02-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje všetky relevantné dokumenty v súlade s uskutočneným 10. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH.

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 6 Monitorovacieho výboru pre OP RH

23-09-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 6 Zápisnicu a uznesenie z predmetného hlasovania prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

20-09-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje všetky relevantné dokumenty v súlade s uskutočneným 9. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH.

8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

25-04-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 8. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH jeho program a zápisnicu.

7. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

19-06-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 7. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu zo 7. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

12-04-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 6. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu zo 6. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 5 Monitorovacieho výboru pre OP RH

24-01-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 5 Zápisnicu z hlasovania písomnou procedúrou per rollam č. 5 a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH, ktorým Monitorovací výbor pre OP RH schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP RH. Zároveň zverejňujeme schválený Dodatok č. 1 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP RH a konsolidovanú verziu Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP RH.

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 4 Monitorovacieho výboru pre OP RH

09-01-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 4 Zápisnicu z hlasovania písomnou procedúrou per rollam č. 4 a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

20-12-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 5. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu z 5. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

16-06-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 4. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu zo 4. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.


Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 3 Monitorovacieho výboru pre OP RH

28-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 3 ...

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood