Facebook Statistics

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020, verzia 6

13-10-2021
Schválený Európskou komisiou dňa 19.09.2021

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020, verzia 5

28-05-2021
Schválený Európskou komisiou dňa 09.09.2020

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020, verzia 4

17-09-2019
Schválený Európskou komisiou dňa 03.09.2019

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020, verzia 2.1

06-04-2018
Schválený Európskou komisiou dňa 19.03.2018

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

23-01-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejňuje Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu je možné predkladať do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t. j. do 7. februára 2018 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020

20-07-2015
Schválený Európskou komisiou dňa 15.07.2015.


Doložka vplyvov

13-10-2014

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020 (s prílohami)

13-10-2014
schválený uznesením vlády SR č. 481/2014 z 24.09.2014

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood