Facebook Statistics
Značka Kvality

2. zasadnutie Poradného fóra zástupcov zodpovedných za Zdravie rastlín

30-11-2009

Parma, 20.októbra 2009

Zástupcovia členských štátov zodpovedných za zdravie rastlín (fytosanitárnu ochranu), členovia Európskej komisie a pozorovatelia z Nórska, Turecka, Chorvátska a Macedónska sa zišli 20. a 21. októbra na druhom mimoriadnom zasadnutí Poradného fóra pre zdravie rastlín, so zameraním na zber dát a na vznikajúce riziká pre zdravie rastlín.

Dostupnosť kvalitných údajov bola identifikovaná na prvom zasadnutí (október 2008) ako veľká výzva pre hodnotenie rizika škodcov a účastníci privítali aktuálne informácie o spolupráci EFSA s vedeckými sieťami v Európe v tejto oblasti. Napríklad EFSA poskytla informácie o niekoľkých výzvach podľa článku 36 a kooperačnom projekte so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie, ktoré sa začalo s cieľom zabezpečiť dostupnosť dát pre prebiehajúce práce a v pri príprave na havarijné situácie, kedy je potrebné čo najrýchlejšie poradenstvo. Prezentácia pokryla informácie aj o niektorých prebiehajúcich  projektoch ako sú PRASSIS (prehľad dátových zdrojov pre hodnotenie rizika škodcov), Mopest (znalostná databáza modelov pre epidemiológiu spôsobenú škodcami) a ClimPest (rámec pre modelovanie klimatických podmienok pre škodcov). Správy o týchto projektoch budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke EFSA.

Schôdza poskytla EFSA Panelu pre zdravie rastlín príležitosť predložiť prehľad o svojej činnosti a diskutovať o svojej úlohe v rozvoji európskeho systému na ochranu rastlín, vrátane harmonizácie metód hodnotenia rizík škodcov. Riaditeľka EFSA -pre hodnotenie rizík Riitta Maijala na konci stretnutia povedala: "Mali sme veľmi užitočnú výmenu názorov. I keď nemáme odpovede na všetky otázky vznesené na tomto fóre, všetci sa zhodneme, že je veľmi dôležité, že budeme úzko spolupracovať s cieľom nájsť riešenie."

Veľká časť rokovania bola orientovaná  na novo vznikajúce riziká pre zdravie rastlín. Indikátory rizika, sledovanie škodcov a modely pre odhad pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia nových škodcov v Európe dominovali diskusii.

EFSA Panel pre zdravie rastlín poskytuje vedecké stanoviská na fytosanitárne požiadavky Európskej komisie, Európskeho parlamentu, členských štátov EÚ a tiež na základe vlastného podnetu. Žiadosti o vedecké poradenstvo sú vždy sprevádzané mandátom, ktorý popisuje pozadie žiadosti a príslušné ohraničenie záujmu  spoločenstva. EFSA hodnotenie / určenie rizika škodlivého organizmu často zahŕňa hodnotenie možnosti riadenia rizika spôsobovaného škodcami.

(kov)

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood