Sekcie


Info session on applications – GMO – technical meeting with stakeholders on Allergenicity Guidance Document

30-09-2016
Úrad EFSA organizuje 23.11.2016 v Parme technické rokovanie týkajúce sa príručky pre alergenicitu GM rastlín.
Tučné

Výzvy úradu EFSA na tendre

30-09-2016
Euprópsky úrad pre bezpečnosť potravín zverejnil výzvy na dva tendre...Oznam

28-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie národných projektov a projektov technickej pomoci. Ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia II a Príručku pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia II. Zároveň informujeme, že dňom ich zverejnenia na webovej stránke, príslušné dokumenty nadobúdajú svoju účinnosť.Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

23-09-2016
Úrad EFSA bol Európskou komisiou požiadaný, aby opätovne preskúmal predchádzajúce stanoviská k zilpaterol hydrochloridu do 81. Zasadnutia spojenej expertnej komisie FAO/WHO o prídavných látkach do potravín (JECFA) a aby zhodnotil dostupnú vedeckú literatúru ...

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

23-09-2016
Európska komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby vypracoval vedecké usmernenie týkajúce sa žiadosti o schválenie peroxidu vodíka ako základnej látky, ktorú dostala EK.

Pozvánka

21-09-2016
na akreditovaný vzdelávací program
AGROENVIRONMENTÁLNO – KLIMATICKÉ OPATRENIE

aktualizované 21.9.2016

Výzva na predkladanie ponúk: "Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013

21-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ, realizuje v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prieskum trhu a vyzýva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom „Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013“.

Prehľad autorských postupov

21-09-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje upozorniť o novom prístupe pre autorstvo, ktorý bol nedávno schválený vedeckým výborom úradu EFSA a uverejnený v EFSA žurnále ...