Aktuality

Modely hodnotenia rizika z expozície pesticídov na včely

29-07-2016
Úrad EFSA vydal vedecké stanovisko EFSA Panelu AHAW „Modely hodnotenia rizika z expozície pesticídov na včely“. Pre hodnotenie rizika pesticídov v kolónií včely medonosnej bol vyvinutý koncepčný model za rôznych podmienok. Spomínaný model sa skladá z rôznych modulov...

Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z

29-07-2016
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Príručka pre prijímateľa

28-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje riadiacu dokumentáciu pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov podpory.

Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov

28-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje riadiacu dokumentáciu pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov podpory.


Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 3 Monitorovacieho výboru pre OP RH

28-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 3 ...

Prípad Morca Della je len vrcholom ľadovca, kde sú výrobcovia v nevýhode oproti obchodným reťazcom

28-07-2016
V predajniach obchodného reťazca Kaufland už nedostať Morca-Dellu, mäsovo-sójovú zmes na špagety. Obchodný reťazec sa nedohodol s výrobcom na obchodných podmienkach.

Výzvy na tender „Cvičenie pripravenosti v čase krízy pre oblasť bezpečnosti potravín a krmív"

28-07-2016
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender č. 2016/S 141-254234, ktorého cieľom je ponúknuť EFSA balíček tréningových aktivít na zvýšenie pripravenosti v čase krízy pre oblasť bezpečnosti potravín a krmív. Cieľom kontraktu je zvýšiť vedomosti zamestnancov EFSA ...

Zdravotné tvrdenie o Lactobacillus plantarum 299v a zvýšení vstrebávania nehémového železa

27-07-2016
Úrad EFSA vydal vedecké stanovisko EFSA Panelu NDA „Zdravotné tvrdenie o Lactobacillus plantarum 299v a zvýšení vstrebávania nehémového železa“...

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa MRL pre látku haloxyfop-P v sójových bôboch v prípade importu

27-07-2016
V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Rakúsko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Dow AgroSciences (DAS) nastaviť tolerovateľné hodnoty importu pre aktívnu látku haloxyfop-P (haloxypof-R) ...

Archív správ