Aktualizácia č. 1 – Vyzvanie č. OPRH-TP-A3-2016-02, Aktivita 3

26-07-2017

Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vydala dňa 26. júla 2017 dokument Aktualizácia č. 1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci.


Vyzvania na predkladanie ŽoNFP

06-12-2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvania pre:

Opatrenie Kontrola a presadzovanie vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2016-01 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
a
Opatrenie Technická pomoc vyzvania č. OPRH-TP-A6-2017-01, OPRH-TP-A1-2016-01, OPRH-TP-A3-2016-02, OPRH-TP-A4-2016-03, OPRH-TP-A5-2016-04, OPRH-TP-A7-2016-05, OPRH-TP-A8-2016-06 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci pre žiadateľov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo financií SR – certifikačný orgán, Orgán auditu (Ministerstvo financií SR) vrátane spolupracujúcich orgánov, Pôdohospodárska platobná agentúra – sprostredkovateľský orgán a CKO (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu).