Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020


Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií

27-04-2018
(podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)