Aktuality/Oznamy

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti národnej legislatívy

18-01-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 358/2015 z 10. novembra 2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), ktorý je uverejnený na webovom sídle www.statnapomoc.sk a webovom sídle MPRV SR v časti: Podpory - Výzvy/Štátna pomoc/Legislatíva/ Legislatíva v oblasti štátnej pomoci/Národná legislatíva/Zákony. Týmto sa vytvoril aj právny rámec pre zriadenie centrálneho registra, ktorým je „Informačný systém pre evidenciu a monitoring pomoci“ (IS SEMP).

IS SEMP je informačný systém verejnej správy, ktorý bude obsahovať údaje o poskytnutej pomoci v Slovenskej republike. Jeho správcom je koordinátor pomoci Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ktorý zverejňuje aktuálne informácie týkajúce sa štátnej a minimálnej pomoci na webovom sídle  www.statnapomoc.sk. Prístup do IS SEMP budú mať okrem koordinátora pomoci aj poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém pomoci a taktiež verejnosť.