Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj sa uskutočňuje realizáciou operačných programov v oblasti regionálneho rozvoja, riadenia pomoci pre Bratislavský kraj a cezhraničnej spolupráce. 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch cieľa Konvergencia. Oprávnenými žiadateľmi nenávratného finančného príspevku v rámci ROP sú miestne samosprávy, samosprávne kraje, zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl, zariadení sociálnych služieb atď. 

Operačný program Bratislavský kraj sleduje cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, zameraný na posilnenie regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Oprávnenými žiadateľmi príspevku sú hlavné mesto SR, mestské časti, obce kraja, malé a stredné podniky. 

Operačné programy cezhraničnej spolupráce sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom programov je podpora harmonického a vyváženého rozvoja územia EU, má pokrývať regióny nachádzajúce sa na hraniciach za účelom podpory spolupráce a výmeny skúseností medzi regiónmi.

Svetoznámy Madách je aj slovenský

10-06-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Norok ničí naše vtáctvo

02-06-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Zelená pre bicykel do Poľska a späť

29-05-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Štúrov a Dubčekov Uhrovec je európskymi dverami

27-05-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Aj v malých obciach sa dejú veľké mostné zázraky

22-05-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

20-05-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Hviezdny deň pre deti

19-05-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Bojnické atrakcie priťahujú

15-05-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Slovenský malý Paríž sa po sto rokoch obnovuje

14-04-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Protištátny punkáč za tlačiarenským strojom s cimbalistom

02-04-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Marianka – utajované slovenské Lurdy

23-03-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020

12-03-2015
(Trenčín, 12. marca 2015) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 odštartovalo sériu informačných dni v Trenčíne. Globálnym cieľom nového programu, ktorý nadväzuje na operačné programy určené na roky 2007 – 2013 – Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj ...

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

17-02-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja