Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj sa uskutočňuje realizáciou operačných programov v oblasti regionálneho rozvoja, riadenia pomoci pre Bratislavský kraj a cezhraničnej spolupráce. 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch cieľa Konvergencia. Oprávnenými žiadateľmi nenávratného finančného príspevku v rámci ROP sú miestne samosprávy, samosprávne kraje, zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl, zariadení sociálnych služieb atď. 

Operačný program Bratislavský kraj sleduje cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, zameraný na posilnenie regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Oprávnenými žiadateľmi príspevku sú hlavné mesto SR, mestské časti, obce kraja, malé a stredné podniky. 

Operačné programy cezhraničnej spolupráce sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom programov je podpora harmonického a vyváženého rozvoja územia EU, má pokrývať regióny nachádzajúce sa na hraniciach za účelom podpory spolupráce a výmeny skúseností medzi regiónmi.

Ďaleko od centra a predsa moderní

14-01-2016
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

2. revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007-2013

18-12-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

26-11-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Veľvyslanec Rakúska v SR: Žijeme v zaujímavom období

23-11-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Revízia Regionálneho operačného programu koncom roka 2015

16-11-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

02-09-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

17-08-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

10-08-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

06-08-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Jelene a medvede z Poľany využívajú eurofondy

28-07-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

S úsmevom prežili horšie časy a dnes inovujú

13-07-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Kysucký detský les učí zážitkami

07-07-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Snažia sa chrániť stratené generácie

30-06-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja