Aktuality

Informácia pre poľovnícke organizácie

15-01-2010

Informácia pre poľovnícke organizácie

ohľadom blížiacej sa zákonnej lehoty na predkladanie

stanov zosúladených so zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva touto cestou upozorňuje všetky poľovnícke organizácie, ktoré podľa § 80 ods. 9 zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prešli delimitáciou z Ministerstva vnútra SR do centrálneho registra Ministerstva pôdohospodárstva SR, na povinnosť uviesť do 31. januára 2010 svoje stanovy do súladu so zákonom a predložiť jeden výtlačok takto upravených stanov príslušnému obvodnému lesnému úradu.

Poľovnícku organizáciu, ktorá si túto povinnosť nesplní, obvodný lesný úrad zapíše v registri poľovníckych organizácií s dodatkom „v likvidácii“ k 1. 2. 2010 a poľovnícka organizácia môže vykonávať len úkony, smerujúce k jej zániku.

Zoznam poľovníckych organizácií, ktorých sa upozornenie týka, zoradené podľa príslušnosti k obvodným lesným úradom,   prikladáme v prílohe.

prof. Ing. Július Novotný, CSc., v.r.
generálny riaditeľ

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)