Aktuality

Aktualizácia otvorenej Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko – verzia 2.0

24-07-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom si Vás dovoľuje informovať o aktualizácií otvorenej Výzvy  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko – verzia 2.0.

V tejto súvislosti upozorňujeme žiadateľov na zmenu, ktorá nastala v podmienkach riadneho doručenia žiadosti o NFP (platí len pre slovenských prijímateľov).

Ďalšie zmeny boli vykonané s cieľom zosúladenia výzvy s platnou programovou dokumentáciou. Predmetná aktualizácia sa vzťahuje na výzvy s nasledovným kódom:  INTERREG V-A SK-AT/2016/01, INTERREG V-A SK-AT/2016/02, INTERREG V-A SK-AT/2016/03, INTERREG V-A SK-AT/2016/04.