Aktuality

Reakcia na nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia poslankyne NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej

02-03-2018

Ani jedno z obvinení poslankyne NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) nie je pravdivé. Tá sa v piatok na tlačovej konferencii snažila nájsť prepojenie ministerky Gabriely Matečnej na taliansku podnikateľskú skupinu z východu Slovenska. Slovenský pozemkový fond zanalyzoval všetky relevantné zmluvy a zistil hrubé nezrovnalosti v Nicholsonovej vyjadreniach. Ministerka Gabriela Matečná žiada od poslankyne ospravedlnenie.

„Celá tlačová konferencia opozičnej poslankyne bola prezentácia hlbokej neznalosti problematiky a neschopnosti pochopiť  súvislosti v danej oblasti. Za takýchto okolností je škandalózne predstúpiť pred médiá s obvineniami, ktoré majú ďaleko od reality,“ vyhlásila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová sa mýli hneď v prvej úvahe, pretože si vôbec alebo nepozorne prečítala informácie z obchodného registra. Od tohto okamihu nasleduje jedno nezmyselné tvrdenie na druhým. Navyše preukázala, že nevie čítať v listoch vlastníctva a nerozozná zastavanú plochu od poľa, či námestie od hospodárskeho dvora.“

Opozičná poslankyňa sa snažila preukázať, že Gabriela Matečná ako generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu (SPF) vedela o pôsobení talianskeho klanu na východe Slovenska. Matečná mala údajne v roku 2015 podpísať zmluvu s Antoniom Rodom ako konateľom firmy TRA.CE.R, s.r.o. „Toto klamstvo je ľahko vyvrátiteľné. Antonio Roda sa stal spolumajiteľom a konateľom firmy až v roku 2016. Za obdobia pôsobenia generálnej riaditeľky Gabriely Matečnej v pozemkovom fonde neexistuje žiadna zmluva s firmou Tracer, kde by bol konateľom Antonio Roda, o čom svedčí aj centrálny register zmlúv.“

Slovenský pozemkový fond na základe piatkovej tlačovej konferencie poslankyne Ďuriš Nicholsonovej zanalyzoval desiatky zmlúv firiem, v ktorých akýmkoľvek spôsobom figurovalo meno Roda. Za pôsobenia Gabriely Matečnej ako generálnej riaditeľky SPF ide v drvivej väčšine o dodatky k existujúcim zmluvám siahajúcich 15 rokov do minulosti. Predmetom týchto dodatkov bolo najmä zvyšovanie nájmu, či inventarizácia skutočnej užívanej výmery. Tieto zmluvy prevažne platili aj za vlády Ivety Radičovej, ktorej súčasťou bola tiež strana Sloboda a Solidarita (SaS). Lucia Nicholsonová vtedy pôsobila ako štátna tajomníčka na rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Poslankyňa parlamentu Nicholsonová nielenže nerozumie pozemkovému právu, ale očividne nepozná ani systém vyplácania podpôr na poľnohospodársku pôdu zo zdrojov Európskej únie. Za takýchto okolností je neprípustné, aby poslankyňa vystupovala na verejnosti, vyvodzovala mylné závery z nesprávne interpretovaných faktov a zavádzala tým verejnosť.“ Ministerka Gabriela Matečná žiada od poslankyne ospravedlnenie. „Je to urážka všetkých slušných zamestnancov Slovenského pozemkového fondu aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorí pracujú v spleti zložitých pozemkových vzťahov. Treba si uvedomiť, že na Slovensku máme milióny parciel a milióny na ne naviazaných listov vlastníctva. Vzhľadom na preukázateľnú odbornú neznalosť poslankyne v tejto oblasti žiadam, aby sa zdržala akýchkoľvek ďalších komentárov v súvislosti s poľnohospodárstvom.“

Tvrdenie

Vysvetlenie

Zdroj

Gabriela Matečná ako generálna riaditeľka SPF podpísala s predstaviteľmi „talianskeho klanu Rodovcov“ nájomné zmluvy na nájom poľnohospodárskej pôdy

 • Celá tlačová konferencia je postavená na nepravdivom tvrdení, že v čase podpisu zmlúv s Gabrielou Matečnou konateľom firmy TRA.CE.R bol Antonio Roda. Ten sa stal majiteľom a konateľom až 4.3.2016. Tento údaj je možné si ľahko overiť v Obchodnom registri.
 • Počas pôsobenia Gabriely Matečnej nepodpísala ani jednu zmluvu (resp. dodatok) s firmou TRA.CE.R, kde by bol konateľom Antonio Roda. Všetky zmluvy sú podpísané s vtedajšou majiteľkou a konateľkou Katarínou Kusákovou.

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=14348&SID=4&P=1

 

http://crz.gov.sk

Gabriela Matečná vedela o pôsobení talianskeho klanu na východe Slovenska

 • Ak mali orgány činné v trestnom konaní informácie o páchaní trestnej činnosti, mali o tom informovať Slovenský pozemkový fond, čo sa ale nestalo.
 • Nie je v technických ani ľudských možnostiach úradníkov SPF preverovať akékoľvek podozrenia z trestnej činnosti osôb či podnikateľov na celom Slovensku.
 • Upozorňujeme, že štatutári SPF podpíšu ročne približne 5 tisíc zmlúv, resp. ich dodatkov.
 • Slovenský pozemkový fond nemôže suplovať úlohu vyšetrovateľov.

 

Gabriela Matečná umožnila, aby dostal taliansky klan dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry

 • V obchodnom registri sa nachádza spolu 22 spoločností, kde figuruje meno Roda. Preverili sme všetky tieto firmy, ktoré uzatvorili zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom v období 2012-2016.
 • V drvivej väčšine ide o podpis dodatkov k existujúcim zmluvám uzatvorených pred rokom 2012 (čiže pred pôsobením Gabriely Matečnej na SFP) , resp. ukončenie existujúcich zmlúv, inventarizáciu skutočnej užívanej výmery, resp. zvýšenie ceny nájmu.
 • Výnimkou je jedna jediná nová zmluva, ktorú podpísala Gabriela Matečná s firmou Chiara, s.r.o. s Antoniom Rodom a to na prenájom pôdy o výmere 8,3767 ha (ako iste uznáte, nejde o žiadnu „obrovskú“ výmeru). Upozorňujeme, že SPF bol vo všetkých prípadoch spoluvlastníkom pôdy a ani v jednom prípade nevlastní žiadnu parcelu samostatne v podiele 1/1. Celková výmera uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je približne 30 ha, čiže pozemky SPF tvoria v rôznych podieloch približne štvrtinu plochy.
 • Prenájom pôdy v takomto prípade je úplne logické a neodmieta sa.
 • V obchodnom registri sa nachádza 9 spoločností, kde figuruje meno Vadala. Ani jedna z týchto spoločností neuzatvorila zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom.

http://www.orsr.sk...

 

http://crz.gov.sk

Firma TRA.CE.R ultramegarýchlo vybavila žiadosť o prenájom pozemkov (dva mesiace), kým bežný človek čaká aj dva roky

 • Nešlo o nový nájom pozemkov, ale o dodatok k existujúcej zmluve, ktorého predmetom bolo zvýšenie výmery o 12,4321 ha a úprava cien nájomného. V takomto prípade ide o štandardnú dobu vybavenia žiadosti.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2000180&l=sk

Spoločnosti TRA.CE.R zvýšila sa výmera o 237 ha, vrátane námestia SNP, ich žiadosť bola vybavená do jedného mesiaca, zmluvu podpísali vrátane dvoch dodatkov o výmere 400 ha za 7,5 mesiaca

 • Námestie SNP sa v Michalovciach nenachádza.
 • Predmetom dodatku k nájomnej zmluve je zvýšenie prenajímanej výmery o 237,4076 ha v k.ú. obce Stráňany.
 • Ide o dodatok k existujúcej zmluve, nie o novú zmluvu. To opäť vysvetľuje podľa poslankyne relatívne krátky čas vybavenia žiadosti (aj keď v prípade takmer 8 mesiacov nejde o žiadny „ultramegarýchly“ postup).

 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2222550&l=sk

Firma brala dotácie na zastavanú plochu

 • Na zastavanú plochu nie je možné poberať priame platby z PPA. Možno mala pani poslankyňa namysli projektovú podporu napríklad na hospodársky dvor, čo sú ale dve odlišné finančné schémy.
 • Ide o hrubú neznalosť fungovania Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 

Firma si prenajala pôdu v hodnote 171 tisíc eur

za ročný nájom vo výške 3900 eur ročne

 • Nájom za prenájom poľnohospodárskej pôdy sa vypočítava podľa vyhlášky pre každého rovnako a stanovuje ju softvér, nie úradník. Nie je možné nikomu dať zľavu.

 

SPF prenajal obrovské plochy.

 • Slovenský pozemkový fond spravuje majetok Slovenskej republiky, resp. pôdu neznámych vlastníkov.
 • Vo všetkých menovaných prípadoch (nie sme si vedomí žiadnej výnimky) na prenajatých plochách Slovenský pozemkový fond nevlastní ani nespravuje žiadnu parcelu, kde by vlastnil celú plochu (1/1).
 • Vo všetkých prípadoch ide buď o čiastkový vlastnícky podiel alebo o pozemok, ktorý sa nachádza v obklopení iných vlastníkov, takže SPF prakticky nemá ani žiadnu inú možnosť ako tento pozemok prenajať žiadateľovi, ktorý obhospodaruje celú plochu.
 • V opačnom prípade by uprostred poľa vznikali neobrábané parcely.

 

Uprednostňovanie talianskeho klanu pôsobiaceho na východe Slovenska

 • V prípade priamych platieb ide o podpory nárokovateľné a po splnení podmienok ich dostane každý žiadateľ.
 • Priame platby sa neprideľujú, ale schvaľujú a kontrolný mechanizmus zachytí každú nezrovnalosť, pričom ako náhle nastanú nezrovnalosti medzi podanou žiadosťou a zistenými skutočnosťami počas konania, PPA toto preveruje a výsledné podpory sú krátené podľa presne stanovených pravidiel legislatívou EÚ a SR.
 • V žiadnom prípade teda nie je možné, aby PPA prideľovala dotácie svojvoľne a už vôbec nie je možné, aby podporu niekto získal prednostne.