Aktuality

Výročná konferencia programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom venovaná téme Inovácia

07-12-2017

Inovácie, ich dôležitosť a význam boli ústrednou témou výročnej konferencie programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Podujatie sa vyznačovalo zaujímavými vstupmi odborníkov a živou diskusiu. Po oficiálnej časti bola pre účastníkov pripravená prehliadka závodu, kde si mohli inovatívne nápady pozrieť priamo v praxi.

  • Témou výročného podujatia programu spolupráce medzi SR a Rakúskom boli inovácie v kontexte cezhraničnej spolupráce
  • Inovácia ako téma v programe spolupráce vzbudila mimoriadny záujem
  • Podujatie v priestoroch inovatívneho bratislavského závodu

Podujatie otvorila generálna riaditeľka Sekcie programov cezhraničnej spolupráce, Katarína Mihaľová, ktorá vyzdvihla dôležitosť inovácií a ich cielenej podpory. Ako uviedla, „potreba vzájomnej prepojenosti inovácií a cezhraničnej spolupráce prostredníctvom priorít, ktoré sú v rámci programov podporované, je mimoriadne rezonujúca v európskom priestore. Výsledky, ktoré by mali jednotlivé projekty prinášať, majú výrazne prispieť k riešeniu spoločenských výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti v čoraz väčšej intenzite čeliť.“

Úspešná  fúzia pojmov inovácia a cezhraničná spolupráca bola predstavená prostredníctvom panelu expertov – inovátorov z oblasti výskumu, duálneho vzdelávania, klastrov a sieťovania MSP, dopravy a inovatívnych dopravných systémov. V rámci vstupov jednotlivých panelistov a otvorenej diskusie bolo možné skonfrontovať vlastné vnímanie inovácií a celej problematiky navzájom. Tieto myšlienky bolo možné následne rozvíjať a diskutovať o nich v užšom kruhu v poobednej časti. Pre účastníkov, ktorí mali nápady na realizovanie dobrých – inovatívnych projektov bol vyhradený priestor na to, aby mohli tieto idey a nápady konzultovať s členmi technického sekretariátu. A aby to neostalo iba v teoretickej rovine, pretavenie inovácií do praxe bolo možné vidieť v rámci prehliadok závodu Volkswagen, ktorý patrí na Slovensku (a aj v Európe) k popredným inovátorom.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je  súčasťou cieľa EÚ s názvom Európska územná spolupráca. Cieľom programu cezhraničnej spolupráce je prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu, ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, podpora územnej dostupnosti udržateľných dopravných riešení a posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce v slovensko-rakúskom prihraničí. Celkovo je na tieto ciele vyčlenených takmer 76 miliónov Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.