Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Všeobecná informácia

22-07-2016
Medzinárodná dvojstranná spolupráca sa zameriava na všetky oblasti spadajúce do rozsahu pôsobnosti MPRV SR. V rámci bilaterálnych vzťahov rezort vyvíja úsilie smerom k všestrannému rozvoju a posilňovaniu vzťahov SR s partnerskými krajinami. Bilaterálne vzťahy sa realizujú najmä prostredníctvom bilaterálnych zmlúv a dohôd, memoránd o porozumení, programov spolupráce, ako aj na základe činnosti medzivládnych zmiešaných komisií.

Zdravotné tvrdenie o ochrane voči vírusu Herpes simplex

22-07-2016
Vedecký Panel EFSA NDA bol požiadaný o posúdenie zdravotného tvrdenia týkajúceho sa konzumácie nízkotučného kyslého mlieka a ochranou voči reaktivácii vírusu Herpes simplex v orolabiálnom epiteli...

Zdravotné tvrdenie vplyvu železa na imunitný systém

22-07-2016
Vedecký Panel EFSA NDA bol požiadaný o posúdenie zdravotného tvrdenia týkajúceho sa vplyvu železa na normálnu funkciu imunitného systému. V minulosti Panel posudzoval zdravotné tvrdenie týkajúceho sa vplyvu...

Riziko pre verejné zdravie súvisiace s prítomnosťou Bacillus cereus a ostatných Bacillus spp. v potravinách

22-07-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vypracoval vedecké stanovisko k riziku na verejné zdravie súvisiace s prítomnosti Bacillus cereus, a ostatných Bacillus spp.. Stanovisko zahŕňa aj posúdenie Bacillus thuringiensis ...

Výročná správa siete pre hodnotenia náhlych rizík

22-07-2016
Vedecká sieť pre hodnotenie náhlych rizík (EREN) bola vytvorená v roku 2010, s cieľom zabezpečiť výmenu informácií medzi úradom EFSA a členskými štátmi o možných náhlych rizikách ...

Kontakty - OZK

22-07-2016


Inštitúcie EÚ

22-07-2016

Hodnotenie rizika technológie „Polisan Hellas S.A. “ na recykláciu PET

21-07-2016
Tretí krok recyklácie je kritickým krokom, ktorý určuje účinnosť dekontaminačného procesu. PET získaný z tohto procesu je určený na 100% použitie pri výrobe materiálov a predmetov pre styk so všetkými druhmi potravín...

Verejná konzultácia k návrhu stanoviska určujúceho faktor premeny energie D-tagatózy

21-07-2016
Úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie k Návrhu vedeckého stanoviska k faktoru premeny energie D-tagatózy na účely označovania...

Preklápanie informácií medzi FoodEx2 a FoodEx1

21-07-2016
Mapovanie kódov medzi FoodEx2 a Foodex1 bolo vykonané s cieľom zabezpečiť preklopenie do FoodEx1 dáta poskytnuté úradu EFSA prostredníctvom FoodEx2...

Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-4

21-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-4 ...