SekcieOznam

28-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie národných projektov a projektov technickej pomoci. Ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia II a Príručku pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia II. Zároveň informujeme, že dňom ich zverejnenia na webovej stránke, príslušné dokumenty nadobúdajú svoju účinnosť.

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

23-09-2016
Úrad EFSA bol Európskou komisiou požiadaný, aby opätovne preskúmal predchádzajúce stanoviská k zilpaterol hydrochloridu do 81. Zasadnutia spojenej expertnej komisie FAO/WHO o prídavných látkach do potravín (JECFA) a aby zhodnotil dostupnú vedeckú literatúru ...

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

23-09-2016
Európska komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby vypracoval vedecké usmernenie týkajúce sa žiadosti o schválenie peroxidu vodíka ako základnej látky, ktorú dostala EK.

Pozvánka

21-09-2016
na akreditovaný vzdelávací program
AGROENVIRONMENTÁLNO – KLIMATICKÉ OPATRENIE

aktualizované 21.9.2016

Výzva na predkladanie ponúk: "Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013

21-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ, realizuje v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prieskum trhu a vyzýva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom „Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013“.

Prehľad autorských postupov

21-09-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje upozorniť o novom prístupe pre autorstvo, ktorý bol nedávno schválený vedeckým výborom úradu EFSA a uverejnený v EFSA žurnále ...

Oznam

21-09-2016
Na stránke sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, v časti PRV SR 2014-2020/ Neprojektové opatrenia/ Vzdelávanie bol doplnený termín konania školiaceho kurzu v rámci Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia.


Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-6

20-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje
Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-6 ...

Reevaluácia autorizovaných farbív. Reevaluácia oxidu titaničitého.

19-09-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal nové vedecké stanovisko k bezpečnosti oxidu titaničitého ako potravinového farbiva.