Sekcia rozvoja vidieka


Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa MRL pre látku haloxyfop-P v sójových bôboch v prípade importu

27-07-2016
V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Rakúsko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Dow AgroSciences (DAS) nastaviť tolerovateľné hodnoty importu pre aktívnu látku haloxyfop-P (haloxypof-R) ...

Zdravotné tvrdenie o Lactobacillus plantarum 299v a zvýšení vstrebávania nehémového železa

27-07-2016
Úrad EFSA vydal vedecké stanovisko EFSA Panelu NDA „Zdravotné tvrdenie o Lactobacillus plantarum 299v a zvýšení vstrebávania nehémového železa“...

Vyšehradská skupina

27-07-2016
Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky ...

Všeobecná informácia

27-07-2016
Stredoeurópska iniciatíva (Central European Initiative - CEI / SEI) je regionálne združenie 18 krajín. Zameriava na rozvoj spolupráce členských krajín a podporuje tie členské krajiny ...Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku cyantraniliprole v stolovom hrozne

26-07-2016
V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Francúzsko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti DuPont de Nemours modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku cyantraniliprole v stolovom hrozne...

Pozvanie na medzinárodnú konferenciu

26-07-2016
Pozvanie na medzinárodnú na tému „Trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, ktorá sa bude konať 18. - 20. 10. 2016 v Piešťanoch.

Výživové tvrdenie pre hydrolyzát kazeínu a zníženie postprandiálnej glykémie v krvi

26-07-2016
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko Panelu NDA „Výživové tvrdenie pre hydrolyzát kazeínu a zníženie postprandiálnej glykémie v krvi“. Vedecký Panel NDA bol požiadaný o vypracovanie stanoviska k výživovému tvrdeniu na produkt FHI LFC24, hydrolyzát kazeínu získaný z kravského mlieka, a jeho vplyvu na zníženie postprandiálnej glykémie...

Hodnotenie rizika aktívnych zlúčenín kyseliny citrónovej a hydrogénuhličitanu sodného

25-07-2016
Vedecký panel EFSA CEF bol požiadaný o posúdenie hodnotenia rizika týkajúceho sa aktívnych zlúčenín kyseliny citrónovej a hydrogénuhličitanu sodného...

Hodnotenie rizika uhličitanu meďnatého

25-07-2016
Úrad EFSA vydal vedecké stanovisko EFSA Panelu CEF „Hodnotenie rizika uhličitanu meďnatého“, ktorý sa používa na ...

Všeobecná informácia

22-07-2016
Medzinárodná dvojstranná spolupráca sa zameriava na všetky oblasti spadajúce do rozsahu pôsobnosti MPRV SR. V rámci bilaterálnych vzťahov rezort vyvíja úsilie smerom k všestrannému rozvoju a posilňovaniu vzťahov SR s partnerskými krajinami. Bilaterálne vzťahy sa realizujú najmä prostredníctvom bilaterálnych zmlúv a dohôd, memoránd o porozumení, programov spolupráce, ako aj na základe činnosti medzivládnych zmiešaných komisií.