Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva


Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku cyantraniliprole v stolovom hrozne

26-07-2016
V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Francúzsko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti DuPont de Nemours modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku cyantraniliprole v stolovom hrozne...

Pozvanie na medzinárodnú konferenciu

26-07-2016
Pozvanie na medzinárodnú na tému „Trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, ktorá sa bude konať 18. - 20. 10. 2016 v Piešťanoch.

Výživové tvrdenie pre hydrolyzát kazeínu a zníženie postprandiálnej glykémie v krvi

26-07-2016
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko Panelu NDA „Výživové tvrdenie pre hydrolyzát kazeínu a zníženie postprandiálnej glykémie v krvi“. Vedecký Panel NDA bol požiadaný o vypracovanie stanoviska k výživovému tvrdeniu na produkt FHI LFC24, hydrolyzát kazeínu získaný z kravského mlieka, a jeho vplyvu na zníženie postprandiálnej glykémie...

Hodnotenie rizika aktívnych zlúčenín kyseliny citrónovej a hydrogénuhličitanu sodného

25-07-2016
Vedecký panel EFSA CEF bol požiadaný o posúdenie hodnotenia rizika týkajúceho sa aktívnych zlúčenín kyseliny citrónovej a hydrogénuhličitanu sodného...

Hodnotenie rizika uhličitanu meďnatého

25-07-2016
Úrad EFSA vydal vedecké stanovisko EFSA Panelu CEF „Hodnotenie rizika uhličitanu meďnatého“, ktorý sa používa na ...

Všeobecná informácia

22-07-2016
Medzinárodná dvojstranná spolupráca sa zameriava na všetky oblasti spadajúce do rozsahu pôsobnosti MPRV SR. V rámci bilaterálnych vzťahov rezort vyvíja úsilie smerom k všestrannému rozvoju a posilňovaniu vzťahov SR s partnerskými krajinami. Bilaterálne vzťahy sa realizujú najmä prostredníctvom bilaterálnych zmlúv a dohôd, memoránd o porozumení, programov spolupráce, ako aj na základe činnosti medzivládnych zmiešaných komisií.

Zdravotné tvrdenie o ochrane voči vírusu Herpes simplex

22-07-2016
Vedecký Panel EFSA NDA bol požiadaný o posúdenie zdravotného tvrdenia týkajúceho sa konzumácie nízkotučného kyslého mlieka a ochranou voči reaktivácii vírusu Herpes simplex v orolabiálnom epiteli...

Zdravotné tvrdenie vplyvu železa na imunitný systém

22-07-2016
Vedecký Panel EFSA NDA bol požiadaný o posúdenie zdravotného tvrdenia týkajúceho sa vplyvu železa na normálnu funkciu imunitného systému. V minulosti Panel posudzoval zdravotné tvrdenie týkajúceho sa vplyvu...

Riziko pre verejné zdravie súvisiace s prítomnosťou Bacillus cereus a ostatných Bacillus spp. v potravinách

22-07-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vypracoval vedecké stanovisko k riziku na verejné zdravie súvisiace s prítomnosti Bacillus cereus, a ostatných Bacillus spp.. Stanovisko zahŕňa aj posúdenie Bacillus thuringiensis ...

Výročná správa siete pre hodnotenia náhlych rizík

22-07-2016
Vedecká sieť pre hodnotenie náhlych rizík (EREN) bola vytvorená v roku 2010, s cieľom zabezpečiť výmenu informácií medzi úradom EFSA a členskými štátmi o možných náhlych rizikách ...

Kontakty - OZK

22-07-2016