Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Dokončenie príručky k notifikácii a autorizácii tradičných potravín a k autorizácii nových potravín

10-11-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal dve príručky o nových potravinách a tradičných potravinách pochádzajúcich z tretích krajín, aby bolo zabezpečené, že tieto potraviny sú bezpečné ešte pred rozhodnutím manažérov rizika, či môžu byť tieto potraviny umiestnené na trh v Európe.

Schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v znení dodatku č.1

09-11-2016
Číslo schémy DM-15/2014.
Trvanie schémy 04.07.2014 - 30.06.2021Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov

09-11-2016
Pieštany 18-20. októbra 2016 Medzinárodnú vedeckú konferenciu “Sustainable utilization of plant genetic resources for agriculture and food”, pri príležitosti svojho 20. Výročia založenia zorganizovala Génová banka v spolupráci Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia ministerstva generálny riaditeľ sekcie pre poľnohospodárstvo Ing. Štefan Ryba, PhD., ktorý odovzdal ocenenie ministerstva „Zlatá medaila“ Ing. Pavlovi Hauptvogelovi a doc. Ing. Daniele Benedikovej, PhD. za celoživotný prínos v oblasti výskumu genetických zdrojov a šľachtiteľstva.

Príručka pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia III

09-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie národných projektov a projektov technickej pomoci. Ide o Príručku pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia III. Zároveň informujeme, že dňom jej zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Výzva na výber odborných hodnotitelov PO1 8.11.2016

08-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 08.11.2016 výzvu na odborných hodnotiteľov v rámci PO 1 Integrovaného regionálneho operačného programu.

Stretnutie národných vidieckych sietí sa uskutoční po prvýkrát na Slovensku

07-11-2016
Nitra, 4. november 2016 - Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) v spolupráci s Európskou sieťou pre rozvoj vidieka (ENRD) organizuje v Senci v dňoch 8. - 9. novembra 2016 6. stretnutie národných vidieckych sietí v programovom období 2014 - 2020, ktorého cieľom je výmena informácií o fungovaní národných vidieckych sietí.

Pozvánka na odborné školenie „Funkčná úprava paznechtov“

07-11-2016
MPRV SR 07.11.2016 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje odborné školenie k problematike s názvom „Funkčná úprava paznechtov“.

Oslavy „Svetového dňa potravín“ v Nitre

07-11-2016
Nitra, 4. 11. 2016 - Na pôde štátneho podniku Agroinštitút v Nitre sa stretli odborníci na zmenu klímy, poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinárstvo, aby spoločne so širokou odbornou aj laickou verejnosťou oslávili už 21. národné oslavy „Svetového dňa potravín“. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN - FAO, ktorej je naša krajina členom, si tento rok zvolila tému: „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo sa musí tiež.“

V škôlkach pribudnú tisíce miest

03-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Vyčlenených je spolu 79,8 milióna eur. Pre škôlkarov pribudnú tisíce miest.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre Operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

03-11-2016
Indikatívny harmonogram na obdobie január až december 2016 pre jednotlivé prioritné osy a špecifické ciele

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

03-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.