Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Technická správa z pripomienkovania hodnotenia rizika pesticídnej aktívnej látky thiencarbazone-methyl

07-09-2016
Európska komisia požiadala úrad EFSA o poskytnutie vedeckej spolupráce ohľadne hodnotenia rizika aktívnej látky z hľadiska potvrdzujúcich dát, ktoré sú vyžadované k hodnoteniu rizika v súlade s článkom 6(1) smernice 91/414/EHS a čl. 6(f) nariadenia (ES) č. 1107/2009 ...

Nariadenie vlády SR č. 63/2015 Z. z.

06-09-2016
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Návštevnosť múzea vo Svätom Antone rastie, ministerstvo pôdohospodárstva zafinancuje rekonštrukciu parku

06-09-2016
Cez víkend sa v areáli múzea vo Svätom Antone konali celoslovenské poľovnícke slávnosti Sv. Huberta, ktoré navštívilo približne 9 tisíc návštevníkov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka schválilo finančné prostriedky na rekonštrukciu mostíkov a akvaduktov v parku.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 186/2012 Z. z.

06-09-2016
o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín

Zákon č. 387/2013 Z. z.

06-09-2016
o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov