Metodický pokyn pre žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014-2020 pre Národnú sieť rozvoja vidieka

27-01-2017
Verzia č. 4 – platná od 26.01.2017
IROP
Značka kvality
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
-
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013