Verejná diskusia k návrh Národného akčného plánu o udržateľnom používaní pesticídov

V súvislosti s tvorbou Národného akčného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na verejnú diskusiu predkladá návrh Národného akčného plánu Slovenskej republiky o udržateľnom používaní pesticídov, ktorého vytvorenie ukladá § 3 písm. c) zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Smernica Európskeho Parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre trvalo udržateľné používanie pesticídov.

Vaše pripomienky, názory a návrhy je možné na MPRV SR zaslať použitím nižšie uvedeného formulára do 22. 10. 2012.

Formulár bol úspešne odoslaný, ďakujeme.
Späť na formulár