Všeobecná informácia

03-05-2016
Medzinárodná multilaterálna spolupráca sa realizuje najmä formou členstva SR v medzinárodných organizáciách a dohovoroch, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje presadzovanie záujmov SR na medzinárodnej úrovni a vytvára sa priestor na zviditeľnenie práce slovenských expertov na globálnej alebo regionálnej úrovni.