Pokyn MP SR a ÚGKK SR na vyhotovovanie ROEP v kat. územiach,...

25-06-2008

v ktorých podľa zákona SNR č. 330/91 Zb. schválené a zapísané do katastra nehnuteľnosti RPS, RVP a ZRPS

pokyn MP SR 130-I/98-430 ÚGKK SR NP-2001/1998

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)