Sekcie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

07-12-2016
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoVO)AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

06-12-2016
Špecifický cieľ 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.Nízky výskyt TSE v EÚ - správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

05-12-2016
Úrad EFSA zverejnil jeho prvú EÚ sumárnu správu o monitoringu transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSEs) u dobytka, oviec a kôz...