Sekcie

OpenFoodTox – chemical hazards database

20-01-2017
OpenFoodTox je nová databáza chemických látok úradu EFSA (OpenFoodTox). V predmetnej databáze sa nachádzajú údaje o chemických kontaminantoch, prídavných látkach, materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, pesticídoch, arómových látkach ako aj o látkach, ktoré sa pridávajú pri technologických procesoch...

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1240

20-01-2017
z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1238

20-01-2017
z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1272/2009

20-01-2017
z 11. decembra 2009,ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie v platnom znení.


Registrácia charitatívnych organizácii

18-01-2017
Registrácia charitatívnych organizácii, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií MPRV SR.

18-01-2017
Výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa konalo 17. januára 2017...


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Zakúpenie a dodanie podložky pod kolieskové kreslá/stoličky do AB v Prievidzi