Datasety MPRV SR

1. Výsledky rezortnej štatistiky

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Michelčíková, Odbor pôdohospodárskej politiky
Popis: Dataset obsahuje výsledky mesačných, štvrťročných, polročných a ročných štatistických zisťovaní
Platnosť: 30. 05. 2018
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-rezortnej-statistiky

2. Prehľad o poskytnutých národných podporách

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bajtoš, Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr
Popis: : Poskytnuté dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 25. 05. 2018
Aktualizácia: každoročne priebežne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach

3. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP

Kontaktná osoba: : Ing. Marek Orlický, Útvar informačných a komunikačných technológií, Mgr. Ivan Marček, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu 2007 – 2013.
Platnosť: 12. 04. 2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-zazmluvnenych-ziadosti-o-nfp

4. Zoznam prijímateľov v rámci OPBK

Kontaktná osoba: : Ing. Marek Orlický, Útvar informačných a komunikačných technológií, Mgr. Ivan Marček, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj 2007 – 2013.
Platnosť: 12. 04. 2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-prijimatelov-v-ramci-opbk-k-29-02-2012

5. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013

Kontaktná osoba: : Ing. Marek Orlický, Útvar informačných a komunikačných technológií, Mgr. Ivan Marček, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
Platnosť: 12. 04. 2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/ziadosti-nfc-cezhranicna-spolupraca

6. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Výkaz obsahuje informácie o výsledkoch následných finančných kontrol (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 25. 01. 2016
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol

7. Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: MPRV SR má povinnosť viesť evidenciu vydaných osvedčení podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 1.1.2018
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

8. Zoznam v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Eva Dufalová (A/S), Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje zoznam všetkých v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 31.03.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

9. Zoznam pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Eva Dufalová (A/S), Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje zoznam všetkých pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 23.04.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

10. Zoznam výrobcov a výrobkov so Značkou kvality SK

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Píšová, Odbor potravinárstva
Popis: Zoznam výrobcov a výrobkov, ktorým bola udelená Značka kvality SK, databáza obsahuje kontaktné údaje výrobcov a dátum platnosti rozhodnutia, ktorým bola udelená,  prípadne predĺžená Značka kvality SK.
Platnosť: 09.03.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
Zoznam výrobcov so Značkou kvality SK: XML - XSD
Zoznam výrobkov so Značkou kvality SK: XML - XSD

11. Zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2016

Kontaktná osoba: Ing. František Kirschner, Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER
Popis: Dataset poskytuje zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2016 (zverejnenie prijímateľov sa týka finančného roka podľa EK, t. j. obdobia od 16.10. roku n do 15.10. roku n+1). Zostava je rozdelená na projektové podpory, neprojektové podpory a technickú pomoc. Zoznam obsahuje kumulatívne údaje k 31.12. predošlého roka.
Platnosť: 29.06.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie:
Projektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020: XML - XSD
Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020: XML - XSD
Technická pomoc PRV SR 2014 - 2020: XML - XSD

Vysvetlivky:
IV./A.4 Investície do hmotného majektu
IV./A.8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
IV./A.15 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
IV./A.16 Ekologické poľnohospodárstvo
IV./A.17 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode
IV./A.18 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
IV./A.19 Dobré životné podmienky zvierat
IV./A.20 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

12. Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source)

Kontaktná osoba: Ing. Adam Šperka, oddelenie prevádzky a správy informačných a komunikačných technológií
Popis: Dataset obsahuje zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Platnosť: 28.07.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

13. Zoznam ukončených projektov pozemkových úprav (komplexných)

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: Jedná sa o zoznam území, kde boli spracované projekty pozemkových úprav (komplexné) a ukončené právoplatným rozhodnutím o schválení vykonania projektov.
Platnosť: 13.12.2017
Aktualizácia: polročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

14. Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kontaktná osoba: Ing. Ján Sukovský, Odbor živočíšnej výroby
Popis: Dataset obsahuje zoznam platných osvedčení na výkon hospodárskeho chovu rýb k danému dátumu.
Platnosť: 16.02.2018
Aktualizácia: polročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

15. Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre občianske združenia

Kontaktná osoba: Ing. Ján Sukovský, Odbor živočíšnej výroby
Popis: Dataset obsahuje zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných občianskym združeniam k danému dátumu.
Platnosť: 16.02.2018
Aktualizácia: polročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

16. Zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení a individuálne obstaraných aplikačných zariadení

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Beňovská, Odbor rastlinnej výroby
Popis: Dataset obsahuje zoznam evidovaných a individuálne zaobstaraných typov aplikačných zariadení prípravkov na ochranu rastlín, ktorých evidencia sa vykonáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 15.11.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie:
Ťahaný plošný postrekovač /ŤPP/: XML - XSD
Nesený plošný postrekovač /NPP/: XML - XSD
Ťahaný rosič /ŤR/: XML - XSD
Nesený rosič /NR/: XML - XSD
Nadstavbový plošný postrekovač a rosič /NPPaR/: XML - XSD
Samohybný plošný postrekovač a rosič /SPPaR/: XML - XSD
Malý motorový postrekovač a chrbtový, fúrikový a iný rosič /MMPCHFR/: XML - XSD
Zariadenie na leteckú aplikáciu /ZnLA/: XML - XSD
Morička osív a sadby /MOaS/: XML - XSD
Iné aplikačné zariadenie /IAZ/: XML - XSD
Ťahaný plošný postrekovač /ŤPP-IND/: XML - XSD
Nesený plošný postrekovač /NPP-IND/: XML - XSD
Ťahaný rosič /ŤR-IND/: XML - XSD
Nesený rosič /NR-IND/: XML - XSD
Samohybný plošný postrekovač a rosič /SPPaR-IND/: XML - XSD
Zariadenie na leteckú aplikáciu /ZnLA-IND/: XML - XSD
Morička osív a sadby /MOaS-IND/: XML - XSD
Iné aplikačné zariadenie /IAZ-IND/: XML - XSD

17. Register verejných skladov na území SR

Kontaktná osoba: Ing. Marek Burda, PhD., Sekcia poľnohospodárstva, Odbor rastlinnej výroby
Popis: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje verejnú časť registra verejných skladov, ktorú vedie v súlade s §12 ods. 1 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorý tvorí zoznam vydaných osvedčení usporiadaný podľa poradových čísiel s údajmi osvedčení o skladovateľoch a o skladoch.
Platnosť: 01.12.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

18. Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov rezortu MPRV SR na rok 2018

Kontaktná osoba: Ing. Eva Dufalová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje zoznam pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR na rok 2018.
Platnosť: 08.06.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

19. Porady vedenia MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Egyedová, PhD., odbor vládnej a parlamentnej agendy
Popis: Materiály, ktoré sú prerokované na porade vedenia ministerstva.
Platnosť: 15.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
1. Porada vedenia MPRV SR - Program: RTF
1. Porada vedenia MPRV SR - Záznam: RTF
2. Porada vedenia MPRV SR - Program: RTF
2. Porada vedenia MPRV SR - Záznam: RTF
3. Porada vedenia MPRV SR - Program: RTF
3. Porada vedenia MPRV SR - Záznam: RTF
4. Porada vedenia MPRV SR - Program: RTF
4. Porada vedenia MPRV SR - Záznam: RTF

20. Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení vlády SR

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Egyedová, PhD., odbor vládnej a parlamentnej agendy
Popis: Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení vlády SR termínovaných a netermínovaných.
Platnosť: 15.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
1Q/2018: Vyhodnotenie termínovaných úloh z uznesení vlády SR: RTF
1Q/2018: Vyhodnotenie netermínovaných úloh z uznesení vlády SR: RTF

21. Splnené úlohy z porady vedenia MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Egyedová, PhD., odbor vládnej a parlamentnej agendy
Popis: Splnené úlohy z porady vedenia ministerstva.
Platnosť: 15.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
Splnené úlohy z porady vedenia MPRV SR: RTF

22. Informácie o žiadostiach na rokovania lesnej majetkovej komisie

Kontaktná osoba: Ing. Dominika Petrušková, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Popis: Dataset obsahuje zoznam predložených žiadostí, ktoré sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva predkladá na rokovania lesnej majetkovej komisie.
Platnosť: 02.05.2018
Aktualizácia: priebežná
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

23. Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (PSL)

Kontaktná osoba: Ing. Jana Petrášová, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva
Popis: Databáza držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.
Platnosť: 20.04.2018
Aktualizácia: priebežná (podľa potreby)
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

24. Zoznam rozpracovaných projektov pozemkových úprav (komplexných)

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: Dataset obsahuje zoznam projektov pozemkových úprav po jednotlivých samosprávnych krajoch SR s uvedením roku začatia spracovania diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a výmery obvodu projektu.
Platnosť: 23.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

25. Zoznam rozpracovaných projektov jednoduchých pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: Dataset obsahuje zoznam rozpracovaných projektov jednoduchých pozemkových úprav s uvedením roku začatia spracovania diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a výmery obvodu projektu.
Platnosť: 23.04.2018
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

26. Individuálna účtovná závierka

Kontaktná osoba: Bc. Lívia Noseková, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, Finančný odbor
Popis: Dataset obsahuje spracovanie individuálnej účtovnej závierky.
Platnosť: 20.04.2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/3312

27. Rozborové štandardy

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Longauerová, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva
Popis: Databáza zberu dát výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.
Platnosť: 15.05.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie:
OÚ v sídle kraja 2017 – LH: XML - XSD
OÚ podľa SK 2017 – LH: XML - XSD
OÚ mimo SK 2017 – LH: XML - XSD

28. Poľovné oblasti a lokality

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Vicenová, Odbor poľovníctva
Popis: Zaradenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít.
Platnosť: 15.05.2018
Aktualizácia: priebežná
Dokumenty na stiahnutie:
Poľovné oblasti a lokality: RTF

29. Databáza majetku na MPRV SR

Kontaktná osoba: Igor Malinovský, Oddelenie majetku štátu a investícií; Ing. Pavol Kučera, Oddelenie majetku štátu a investícií
Popis: Databáza hnuteľného a nehnuteľného hmotného a nehmotného majetku v správe MPRV SR.
Platnosť: 25.05.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

30. Telekomunikačne služby MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Hrušovská, Oddelenie prevádzky a správy informačných a komunikačných technológií
Popis: Rozdelenie nákladov podľa nákladových stredísk za telekomunikačne služby (mobilné, pevné, priame).
Platnosť: 30. 04. 2018
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/telekomunikacne-sluzby-mprv-sr

31. Sumár vykonaných kontrol za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza sumáru vykonaných kontrol za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov _ rok 2017 obsahuje základné údaje ako je celkový počet kontrol, zistené porušenia, nedostatky, celkový počet kontrolných zistení, porušenie finančnej disciplíny, porušenie iných ustanovení, povinná osoba, výška porušenia a iné.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/sumar-vykonanych-kontrol-za-odbor-kontroly-medzinarodnych-a-vlastnych-zdrojov-za-rok-2017

32. Informácia podľa § 9 písm. a) a b) zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza informácie podľa § 9 písm. a) a b) zákona č. 362/2012 Z. z. obsahuje základné údaje ako číslo poverenia, kontrolovaný subjekt, zameranie kontroly, ukončenie kontroly, informáciu o zisteniach, právoplatné rozhodnutia.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/informacia-podla-s-9-pism-a-a-b-zakona-c-362-2012-z-z

33. Sumár vykonaných kontrol za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza sumáru vykonaných kontrol za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru obsahuje základné údaje ako je celkový počet kontrol, zistené porušenia, nedostatky, celkový počet kontrolných zistení, povinná osoba, uhradená suma, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/sumar-vykonanych-kontrol-za-odbor-kontroly-platieb-epzf-a-obchodneho-dozoru-za-rok-2017

34. Zoznam petícií a sťažností evidovaných na MPRV SR

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Zoznam petícií evidovaných na MPRV SR obsahuje základné údaje ako vybavovateľa, názov a text petície, počet osôb podporujúcich petícií, dátum doručenia a vybavenia, spôsob vybavenia a iné.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-peticii-a-staznosti-evidovanych-na-mprv-sr

35. Sumár správnych konaní, petícií a sťažností za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza sumáru správnych konaní, petícií a sťažností _ rok 2017 obsahuje základné údaje ako je počet začatých a ukončených správnych konaní, právoplatne uložená pokuta, uhradená pokuta, uhradená/neuhradená suma, počet petícií, sťažností, podaní a protispoločenskej činnosti.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/sumar-spravnych-konani-peticii-a-staznosti-za-rok-2017

36. Informácia podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza informácie podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z. obsahuje základné údaje ako číslo rozhodnutí a výroková časť podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/informacia-podla-s-9-pism-c-zakona-c-362-2012-z-z

37. Dátový inventár rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Kontaktná osoba: Ing. Eva Dufalová, Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje dátový inventár MPRV SR a právnických osôb v jeho pôsobnosti.
Platnosť: 20.06.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie:
Dátový inventár - MPRV SR: XML - XSD
Dátový inventár - ŠVPS SR: XML - XSD
Dátový inventár - ÚŠKVBL: XML - XSD
Dátový inventár - ÚKSÚP: XML - XSD
Dátový inventár - PI SR: XML - XSD
Dátový inventár - PPA: XML - XSD
Dátový inventár - NPPC: XML - XSD
Dátový inventár - ŠVPÚ: XML - XSD
Dátový inventár - NLC: XML - XSD
Dátový inventár - IVVL: XML - XSD
Dátový inventár - ŠL TANAP: XML - XSD
Dátový inventár - ARVI: XML - XSD
Dátový inventár - MSA: XML - XSD
Dátový inventár - LESY SR, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - LPM ULIČ, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - NŽ TOPOĽČIANKY, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - ZÁVODISKO, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - HYDROMELIORÁCIE, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - AGROKOMPLEX, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - PS SR, š. p.: XML - XSD
Dátový inventár - AGROINŠTITÚT, š. p.: XML - XSD

38. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ (PO 2014 – 2020)

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A SK-CZ v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 25. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-zazmluvnenych-ziadosti-o-nfp-v-ramci-programu-interreg-v-a-sk-cz-po-2014-2020

39. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A SK-AT (PO 2014 – 2020)

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A SK-AT v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 25. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-zazmluvnenych-ziadosti-o-nfp-v-ramci-programu-interreg-v-a-sk-at-po-2014-2020

40. Stav ŽoNFP a projektov - Interreg V-A SK-AT

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A SK-AT v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 25. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/stav-zonfp-a-projektov-interreg-v-a-sk-at

41. Stav ŽoNFP a projektov - Interreg V-A SK-CZ

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A SK-CZ v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 25. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/stav-zonfp-a-projektov-interreg-v-a-sk-cz

42. Zoznam odborných hodnotiteľov - Interreg V-A SK-CZ

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam odborných hodnotiteľov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 25. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-odbornych-hodnotitelov-interreg-v-a-sk-cz

43. Zoznam odborných hodnotiteľov - Interreg V-A SK-AT

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje zoznam odborných hodnotiteľov v rámci programu Interreg V-A SK-AT v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 25. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-odbornych-hodnotitelov-interreg-v-a-sk-at

44. Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom (PCS SR-ČR 2007-2013)

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje pridelenie projektov manažérom v rámci PCS SR-ČR 2007-2013 (minulé programové obdobie – pridelenie projektov v období udržateľnosti projektovým manažérom STS).
Platnosť: 25. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/pridelenie-projektov-manazerom-a-kontrolorom-pcs-sr-cr-2007-2013

45. Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom – Interreg V-A SK-CZ

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Karovič, Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Popis: : Dataset obsahuje pridelenie projektov manažérom a kontrolórom v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ v programovom období 2014-2020.
Platnosť: 25. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/pridelenie-projektov-manazerom-a-kontrolorom-interreg-v-a-sk-cz

46. Plán kontrol podľa zákona č. 10/1996 Z. z. za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza plánu kontrol na rok 2017 obsahuje základné údaje ako je číslo poverenia, právny základ kontroly, cieľ kontroly, operačný program, názov projektu, kontrolované obdobie a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/plan-kontrol-podla-zakona-c-10-1996-z-z-za-rok-2017

47. Plán kontrol podľa zákona č. 357/2015 Z. z. za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza plánu kontrol podľa zákona 357/2015 Z.z.za rok 2017 obsahuje základné údaje ako je číslo poverenia, právny základ kontroly, cieľ kontroly, operačný program, názov projektu, kontrolované obdobie a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/plan-kontrol-podla-zakona-c-357-2015-z-z-za-rok-2017

48. Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov - 021

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza odpočtu úloh obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, celkový počet kontrol, porušenia, nedostatky, povinnú osobu, výšku porušenia a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/odpocet-uloh-za-obdobie-od-aprila-2016-do-31-12-2017-za-odbor-021

49. Výsledky kontrol za roky 2016 a 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza výsledku kontrol za roky 2016 a 2017 obsahuje základné údaje ako je názov subjektu, adresa subjektu, obdobie výkonu kontroly, výsledok kontroly, suma skontrolovaných finančných prostriedkov z EPZF v EUR a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-kontrol-za-roky-2016-a-2017

50. Výsledky kontrol za roky 2017 a 2018

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza výsledku kontrol za roky 2017 a 2018 obsahuje základné údaje ako je názov subjektu, adresa subjektu, obdobie výkonu kontroly, výsledok kontroly, suma skontrolovaných finančných prostriedkov z EPZF v EUR a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-kontrol-za-roky-2017-a-2018

51. Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru - 022

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza odpočtu úloh obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, celkový počet kontrol, porušenia, nedostatky, povinnú osobu, výšku porušenia a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/odpocet-uloh-za-obdobie-od-aprila-2016-do-31-12-2017-za-odbor-022

52. Štatistické vyhodnotenie činnosti v súvislosti so zákonom č. 307/2014 Z. z.

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu podaní k zák. 307/2014 Z .z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti na základe Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu obsahuje štatistické vyhodnotenie, ktorého základné údaje sú štatistické obdobie, organizácie v pôsobnosti MPRV SR a počet oznámení.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/statisticke-vyhodnotenie-cinnosti-v-suvislosti-so-zakonom-c-307-2014-z-z

53. Štatistický prehľad správnych konaní vo väzbe na zákon č. 362/2012 Z. z.

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu správnych konaní obsahuje základné údaje ako je obdobie, počet začatých a zastavených správnych konaní, počet vydaných rozhodnutí a počet žalôb za obdobie od roku 2014 do roku 2017.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/statisticky-prehlad-spravnych-konani-vo-vazbe-na-zakon-c-362-2012-z-z

54. Štatistický prehľad sťažností a petícii za roky 2011 až 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu sťažností a petícii od roku 2011do roku 2017 obsahuje základné údaje ako je štatistický prehľad petícií, sťažností, podaní MPRV SR a organizácií v pôsobnosti MPRV SR za obdobie od roku 2011 do roku 2017.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/statisticky-prehlad-staznosti-a-peticii-za-roky-2011-az-2017

55. Celkový prehľad správnych konaní vo väzbe na zákon č. 362/2012 Z. z.

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu správnych konaní obsahuje základné údaje ako je číslo správneho konania, dodávateľ, odberateľ, pokuta, dátum začatia správneho konania, dátum vydania rozhodnutia, dátum doručenia rozhodnutia rozkladovej komisie a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/celkovy-prehlad-spravnych-konani-vo-vazbe-na-zakon-c-362-2012-z-z

56. Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor správneho konania pre obchodný dozor a vybavovanie petícií a sťažností - 023

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza odpočtu obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, začaté správne konanie, ukončené správne konanie a právoplatne uložená pokuta.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/odpocet-uloh-za-obdobie-od-aprila-2016-do-31-12-2017-za-odbor-023

57. Hranice užívania

Kontaktná osoba: Ing. Eva Dufalová , Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje hranice užívania deklarované žiadateľmi o priame podpory.
Platnosť: 16. 07. 2018
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/hranice-uzivania