Výzvy na predkladanie ŽoNFP

Výzva č. IROP-PO4-SC421-2017-19 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

26-06-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)