Aktuality

Informácia o výzve

10-10-2017

Dňa 10. 10. 2017 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky“ (SPP) na rok 2018 (2017/C 339/07)

Výzva na predkladanie návrhov:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.339.01.0007.01.SLK&toc=OJ:C:2017:339:TOC