Aktuality

Doprava v regiónoch sa zlepší, pribudnú prestupné terminály aj záchytné parkoviská

07-08-2017

Celkovo 31 projektov zameraných na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy zatiaľ doručili samosprávy na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Pribudnú prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na preferenciu verejnej dopravy.

  • Na projekty zvýšenia atraktivity verejnej dopravy je vyčlenených 35,1 mil. eur z EÚ
  • Na MPRV prišlo v prvom a druhom kole spolu 31 projektov z celého Slovenska
  • Vyhodnotené bolo prvé kolo výzvy, podporených 8 projektov

„Chceme podporiť verejnú dopravu, keďže mnohým z nás prekáža, že mestá sú plné automobilov, nevieme sa v nich hýbať,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. V decembri minulého roku sme vyhlásili eurofondovú výzvu zameranú na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. K dispozícii je 35,1 milióna eur.

Žiadatelia z celého Slovenska môžu získať finančné prostriedky na zabezpečenie moderných informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Peniaze z eurofondov sú tiež určené na preferenciu verejnej dopravy, rekonštrukciu a výstavbu prestupných dopravných uzlov a zastávok verejnej dopravy. V neposlednom rade sa výzva zameriava aj na záchytné parkoviská. Oprávnenými žiadateľmi sú najmä mestá, obce, samosprávne kraje a poskytovatelia pravidelnej verejnej osobnej dopravy.

„Na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bolo v rámci prvého a druhého hodnotiaceho kola doručených spolu 31 projektov,“ uviedol Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV. Do 1. hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté dňa 15.3.2017, bolo doručených 10 projektov v celkovom objeme 9,5 mil. EUR. MPRV SR vydalo už aj rozhodnutia o schválení pre 8 projektov v celkovom objeme 8,4 mil. EUR. Medzi podporené projekty patria výstavba prestupných dopravných terminálov vo Svätom Jure, Považskej Bystrici a v Prešove,  informačné tabule pre MHD v Bratislave, rekonštrukcia zastávok a preferencia verejnej dopravy v Žiline, riadenie a modernizácia dispečerského centra pre integrovanú dopravu Prešovského samosprávneho kraja a vybudovanej autobusovej zastávky v Pustých Úľanoch. Do 2. hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté dňa 30.6.2017, bolo doručených 21 projektov v celkovom objeme 15,3 mil. EUR a MPRV SR vykonáva ich administratívnu kontrolu. Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy prebiehajú v trojmesačnom cykle až do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny.

Agrorezort vyhlásil v júni tohto roku aj eurofondovú výzvu aj na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy. Celkovo 21,2 miliónov eur je vyčlenených pre Bratislavu, Žilinu a Košice. Financie sú určené na nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane elektrobusov a súvisiacich nabíjacích staníc. Dátum uzavretia výzvy je stanovený na 21.8.2017.

 

Podporené projekty v 1. kole výzvy

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

657 145.40 €

Zriadenie prestupného dopravného terminálu
Vytvorenie parkoviska P + R a B+R

 

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Považská Bystrica

1 468 224.41 €

Rekonštrukcia autobusovej stanice
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Rekonštrukcia záchytných parkovísk
Osadenie informačných elektronických tabúľ

 

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor)

1 921 395.42 €

Modernizácia uzla bude pozostávať z rekonštrukcie podchodu a zastávky MHD pri ŽSR, zastávky MHD pri SAD, spevnených plôch, rekonštrukcie vozovky, vybudovania stojanov na bicykle pri ŽSR, rekonštrukcie NN rozvodov a prekládky VN rozvodov. Súčasťou projektu  je aj eskalátor vedúci z podchodu na zástavku ŽSR a výťahy  vedúce z podchodu  na obidve zastávky a bezpečnostné cestné zábradlie, ktoré bude umiestnené v strede vozovky.

 

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu

848 105.46 €

Predmetom realizácie projektu je nákup 180 ks informačno-komunikačného a tarifného systému pozostávajúceho z palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou BČK, z čítačky EMV kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy, vozidlového kamerového systému a z WiFi vo vozidle. Projekt je veľkým krokom k zriadeniu IDS v Prešovskom kraji, resp. na úrovni miest ako sú Prešov, či Bardejov.

 

Informatizácia MHD v Bratislave - informačné tabule

1 784 826.75 €

Projektom sa zameriava na vybudovanie informačného systému pre 117 zastávok so 124 zastávkovými elektronickými a informačnými tabuľami., t. j. rieši sa informačná zložka informačného subsystému v podmienkach MHD.

 

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa

1 971 118.21 €

Predmetom projektu sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 26 zastávok MHD v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a normové parametre geometrického usporiadania.

 

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

1 576 346.78 €

Predmetom projektu je zavedenie funkčného systému aktívnej podmienenej preferencie na 9 svetelných križovatkách v meste Žilina. Na zavedenie systému aktívnej podmienenej preferencie na svetelne riadených križovatkách v Žiline je potrebné prepojiť informačný systém všetkých 84 vozidiel dopravcu MHD v Žiline - Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ), tzn. autobusov aj trolejbusov so systémom riadenia 9 svetelných križovatiek. Z toho dôvodu je nutné vybudovať spoľahlivú obojstrannú komunikáciu medzi informačno-komunikačným systémom vozidiel MHD a radičmi vybraných križovatiek.

 

Autobusová zástavka Puste Úľany

30 693.13 €

Cieľom projektu vybudovanie zástavky so zastávkových zálivom, ako neoddeliteľná súčasť cestnej verejnej dopravy, ktorá vyrieši bezpečnosť obyvateľov, ktorí využívajú autobusovú dopravu. Zastávka bude odčlenená od priameho nastupovania vo vozovke, ktorou autobus pri nastupovaní bránil plynulej cestnej premávke, spoza ktorej vybiehajú cestujúc.