Aktuality

Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z PRV SR 2014 – 2020

18-11-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 oznamuje, že pripravuje výzvu na predkladanie projektových zámerov pre podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Predmetná výzva bola dňa 16.11.2016 zaslaná Centrálnemu koordinačnému orgánu na schválenie.