Návrh komuniké

Vláda Slovenskej republiky na zasadnutí dňa ..... prerokovala a schválila Správu o zdravotnom stave lesa.

Cieľom materiálu je informovať o zdravotnom stave lesov SR so zdôraznením nepriaznivého stavu lesných porastov s prevažným zastúpením smreka a sociálno-ekonomických a ekologických dôsledkov najmä pre vidiek v prípade opozdeného a nedostatočného realizovania potrebných opatrení zameraných proti zhoršovaniu ich zdravotného stavu.