VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Znak SK

NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...
z...

k Správe o zdravotnom stave lesov

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

minister pôdohospodárstva


Vláda
 1. berie na vedomie
 2. Správu o zdravotnom stave lesov


 3. ukladá


 4. ministrovi pôdohospodárstva

  B. 1 zabezpečiť v roku 2008 finančné prostriedky na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesných porastov s prevládajúcim zastúpením smreka v sume 355 mil. Sk z prostriedkov osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a zo zdrojov ministerstva pôdohospodástva SR
  do: v roku 2008

  B. 2. zabezpečiť realizáciu opatrení uvedených v bode 2. 5. 1. a 2. 5. 2. tohto materiálu
  do: v rokoch 2008 až 2013

  B.3 vyhodnocovať v Správe o lesnom hospodárstve v SR plnenie opatrení na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesných porastov
  do: v rokoch 2009 až 2014

  ministrovi životného prostredia

  B. 4. zabezpečiť vydávanie výnimiek a súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov umožňujúcich realizáciu opatrení na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesov v súlade s § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
  do: v rokoch 2008 - 2013

  ministrovi pôdohospodárstva
  ministrovi životného prostredia

  B. 5. vydať spoločné usmernenie na realizáciu opstrení podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

  ministrovi financií
  ministrovi pôdohospodárstva

  B. 6. zabezpečiť v rokoch 2009 a 2010 finančné prostriedky na realizáciu opatrení uvedených v bode 2. 5. špecifikovaných v bode 2. 6 materiálu
  do: zapracovať do návrhu štátneho rozpočtu na roky 2009 a 2010

Vykonajú:

minister pôdohospodárstva
minister životného prostredia
minister financií