Predkladacia správa

Hynutie smrečín nie je problémom len posledného obdobia..  Synergické pôsobenie škodlivých činiteľov ovplyvňujúcich zdravotný stav lesných ekosystémov v odborných lesníckych kruhoch je známe niekoľko desaťročí. Jednoznačná príčina hromadného hynutia drevín, okrem premnoženia biotických škodcov v dôsledku včasného nespracovania kalamitnej drevnej hmoty a nerealizovania potrebných ochranných a obranných opatrení najmä v smrečinách nie je doteraz jednoznačne vedecky dokázaná. Za hlavnú príčinu sa považovalo imisné zaťaženie lesných ekosystémov s následným poškodením asimilačných orgánov, zmena chemizmu pôd a následne zhoršené podmienky pre výživu lesných drevín.  V poslednom období sa veľký dôraz prisudzuje klimatickej zmene. Je potrebné upozorniť, že v roku 2007 sa zdravotný stav smrečín výrazne zhoršil najmä v okolí plôch poškodených vetrovou kalamitou z 19. novembra 2004.

Vzniknutú situáciu v smrekových lesoch možno charakterizovať ako najvážnejší lesnícky problém v súčasnosti, ktorý existenčne ohrozuje zabezpečovanie produkčných a mimoprodukčných funkcií smrekových lesov v mimoriadne dôležitých regiónoch (Orava, Kysuce, Vysoké Tatry, Spiš, Horehronie, Gemer). Bude mať dopad na zníženie ekologickej stability krajiny a spôsobí vážne sociálno – ekonomické problémy.

Smrek má podľa súčasného drevinového zloženia v našich lesoch 26,4 % zastúpenie, čo predstavuje cca 510 tis. ha. V prípade pokračovania súčasného vývoja môže v krátkej budúcnosti (10 - 30 rokov) na Slovensku ubudnúť cca 415 tis. ha smrekového lesa, čo pri priemernej zásobe dreva cca 250 m3 na 1 ha predstavuje úbytok 104 mil. m3 smrekovej drevnej hmoty a pokles výmery smrekových porastov na úroveň cca 10,0 %.

Správa má analytický charakter a hodnotiaci charakter a nemá v roku 2008 dopad na štátny rozpočet.. Odhad vplyvu na životné prostredie, obyvateľov, zamestnanosť,  podnikateľské subjekty a iné právnické osoby nie je možné v súčasnosti reálne odhadnúť. Obsahom materiálu je aj optimistický, realistický a pesimistický scenár vývoja škodlivých činiteľov a stavu smrečín, ale aký bude vývoj v roku 2008 a v ďalších rokoch je podmienené viacerými faktormi. Podľa ďalšieho vývoja zdravotného stavu lesov bude možné podrobnejšie vyhodnotiť dopady až v budúcom období.