Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia poľnohospodárstva a obchodu
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
  2149/2007-100 Balkovič 02/59266532 15. 10. 2007

Vec: Oznam o materiáli na pripomienkové konanie

názov materiálu: Správa o zdravotnom stave lesov
číslo materiálu (rezortné) 2149/2007-100
dátum začatia pripomienkového konania 15. 10. 2007
lehota na pripomienkovanie dátum 29. 10. 2007
názov postupu a lehota na pripomienkovanie bežný postup - 10 pracovných dní
internetová adresa: http://www.mpsr.sk/pk
E-mail (na pripomienky): juraj.balkovic@land.gov.sk


Miroslav Jureňa
minister pôdohospodárstva SR


Telefón Fax E-mail Internetová adresa
02/59266532 02/59266517 juraj.balkovic@land.gov.sk http://www.mpsr.skRozdeľovník:


Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť,
európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Úrad vlády SR
Odbor vládnej agendy Úradu vlády SR