VÝNOS

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100

o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 11 písm.  c) a  d)  zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. (ďalej len ”zákon”) a podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Týmto výnosom sa  ustanovuje výška podpory v  poľnohospodárstve poskytovanej v rámci rozpočtového programu Poľnohospodárstvo a výroba potravín a vyhlasujú sa nasledovné rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka:

 1. intenzívne poľnohospodárstvo a výroba potravín,
 2. zúrodňovanie a ochrana pôdy,
 3. podpora investícií v poľnohospodárstve a výrobe  potravín.

§ 2

Podpora poskytovaná v poľnohospodárstve na intenzívne

poľnohospodárstvo a výrobu potravín

Podporu možno poskytnúť na:

  1. chov kráv s trhovou produkciou mlieka do výšky kvóty pridelenej na základe osobitného predpisu1) (ďalej len “pridelená kvóta”),
  2. chov jatočných býkov a jatočných volov do výšky pridelenej kvóty,
  3. kvótované obilniny, olejniny a strukoviny do výšky pridelenej kvóty v prepočte na hektár,
  4. živočíšne komodity a rastlinné komodity, ktoré nepodliehajú trhovým poriadkom a prideleniu kvóty.
__________________
1) Zákon č.491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.

§ 3

Podpora na chov kráv s trhovou produkciou mlieka

(1) Podporu na chov kráv s trhovou produkciou mlieka možno poskytnúť na predané mlieko podľa pridelenej kvóty v sume 4 275 Sk na kravu ročne, podľa prepočítaného počtu kráv, ak sa dosiahne úžitkovosť v objeme 4 500 l mlieka na kravu a rok, a ak sa v jednotlivej prevádzke podnikateľa dosiahne priemerná ročná úžitkovosť nad 2 850 l na kravu a rok. Prepočítaný počet kráv sa vypočíta tak, že ročná pridelená kvóta nákupu mlieka sa vydelí úžitkovosťou na kravu a rok.

(2) Podporu možno poskytnúť aj na produkciu mlieka nad pridelenú kvótu, a to najviac na produkciu mlieka presahujúcu ročnú pridelenú kvótu o 10 %.

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je doklad o pridelenej kvóte na predaj mlieka, doklad o skutočnom predaji mlieka a údaje o prepočítanom počte kráv, na ktorý sa viaže kvóta nákupu mlieka.

(4) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť pri chove najmenej šiestich kráv, a to do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k predaju mlieka. Doklad o skutočnom predaji sa predkladá do desiateho dňa v bežnom mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podporu za mesiac december možno poskytnúť na základe kvalifikovaného odhadu prepočítaného počtu kráv do 15.decembra kalendárneho roka.

(5) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka alebo do 30 dní odo dňa začatia výroby mlieka po pridelení kvóty na základe osobitného predpisu1).

§ 4

Podpora chovu jatočných býkov a jatočných volov

(1) Podporu na chov jatočných býkov a jatočných volov od veku 12 mesiacov vrátane s minimálnou hmotnosťou jatočného tela 285 kg alebo pri vývoze s minimálnou živou hmotnosťou 337 kg možno poskytnúť chovateľovi2) v sume do 2 250 Sk na kus odporazeného alebo vyvezeného jatočného býka alebo jatočného vola evidovaného v centrálnom registri hovädzieho dobytka, podľa pridelenej kvóty.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je doklad o  odbyte.

(3) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť priebežne mesačne na základe

  1. predložených dokladov o realizácii dodávok s uvedením ušného čísla a hmotnosti zvieraťa,
  2. kópie sprievodného dokladu (pasu) zvieraťa3),
  3. kópie dokladu o narodení, presune, príjme a stratách zvierat v chove, bitúnkoch a kafilériách, dokumentujúcich odporazenie alebo vývoz jatočných býkov alebo jatočných volov.

(4) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka.

(5) Žiadosť o poskytnutie pomernej časti podpory sa predkladá do 30 dní odo dňa začatia chovu v priebehu kalendárneho roka.

________________
2) Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.
3) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.17/2001 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.

§ 5

Podpora chovu oviec a kôz

(1) Podporu na chov oviec vo veku nad jeden rok možno poskytnúť na kus priemerného ročného stavu podnikateľovi, ktorý hospodári na pôde zaradenej podľa prílohy č. 1 v skupine ceny pôdy 1 až 15 takto:

  1. do 650 Sk v úžitkových chovoch oviec,
  2. do 750 Sk v rozmnožovacích chovoch oviec zapísaných v plemennej knihe4),
  3. do 950 Sk v šľachtiteľských chovoch5) oviec zapísaných v plemennej knihe.

(2) Podporu na chov oviec možno poskytnúť na kus priemerného ročného stavu podnikateľovi, ktorý hospodári na pôde zaradenej podľa prílohy č. 1 v skupine ceny pôdy 1 až 15 do 300 Sk na prírastok stavu k 30. septembru kalendárneho roka oproti fyzickému stavu k 30. septembru predchádzajúceho roka.

(3) Podporu na chov oviec vo veku nad jeden rok možno poskytnúť na kus priemerného ročného stavu podnikateľovi, ktorý hospodári na pôde zaradenej podľa prílohy č. 1 v skupine ceny pôdy 16 až 20 takto:

 1. do 350 Sk v úžitkových chovoch oviec,
 2. do 400 Sk v rozmnožovacích chovoch oviec zapísaných v plemennej knihe,
 3. do 500 Sk v šľachtiteľských chovoch oviec zapísaných v plemennej knihe.

(4) Podporu možno poskytnúť chovateľom oviec pri dosiahnutí predaja mlieka alebo syra takto:

 1. pri predaji mlieka od 70 litrov do 100 litrov za sezónu na dojnú bahnicu alebo pri predaji syra od 14 kg do 20 kg
  1. do 6,50 Sk za liter odpredaného ovčieho mlieka,
  2. do 30 Sk za kilogram ovčieho hrudkového syra,
 2. pri predaji mlieka nad 100 litrov za sezónu na dojnú bahnicu alebo pri predaji syra nad 20 kg
  1. do 10 Sk za liter odpredaného ovčieho mlieka,
  2. do 50 Sk za kilogram ovčieho hrudkového syra.

(5) Podporu možno poskytnúť chovateľom oviec do 15 Sk za kilogram odpredaného jahňaťa z výkrmu vo váhe 30 kg až 40 kg.

(6) Podpora na chov kôz vo veku nad šesť mesiacov možno poskytnúť na kus priemerného ročného stavu podnikateľovi takto:

 1. do 700 Sk v chovoch zapísaných v plemennej knihe,
 2. do 550 Sk v ostatných chovoch.
(7) Podporu na chov kôz možno poskytnúť

 1. do 4 Sk na liter odpredaného kozieho mlieka, pri dosiahnutí predaja mlieka najmenej 300 litrov za sezónu,
 2. do 30 Sk na kilogram kozieho syra, pri dosiahnutí predaja najmenej 30 kg syra za sezónu.

(8) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory sú doklady, ktoré preukazujú

 1. vlastníctvo a chov najmenej desiatich oviec alebo kôz na vlastnej alebo prenajatej poľnohospodárskej pôde, okrem chovateľov plemenných capov,
 2. označenie oviec a kôz identifikačným číslom, ušnou značkou alebo tetovaním,
 3. preradenie jariek do stavu bahníc vo všetkých chovoch najmenej na úrovni 20% počiatočného stavu bahníc k 1. januáru kalendárneho roka.

(9) Podporu podľa odsekov 1 až 6 možno poskytnúť, ak sa

a) za kalendárny rok predá najmenej 70 l mlieka alebo predá najmenej 14 kg syra na dojnú bahnicu a u oviec bez produkcie mlieka odchová najmenej sto jahniat na sto bahníc,

b) v chovoch kontroly úžitkovosti produkujúci plemenný materiál preukáže priemerný ročný stav kôz vo veku nad šesť mesiacov,

c) predá najmenej 300 litrov mlieka alebo predá najmenej 30 kg syra na dojnú kozu.

(10) Podnikateľovi možno poskytnúť podporu preddavkovo štvrťročne vo výške jednej štvrtiny ročnej podpory.

(11) Pomernú časť podpory možno poskytnúť podnikateľovi, ak podnikateľ začal podnikať v priebehu kalendárneho roka.

(12) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka.

(13) Žiadosť o poskytnutie pomernej časti podpory podľa odseku 9 sa predkladá do 30 dní odo dňa začatia podnikania podnikateľom v priebehu kalendárneho roka.

_______________
4) § 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z.
5) § 2 ods. 6 zákona č. 194/1998 Z. z.

§ 6

Podpora na chov dojčiacich kráv

(1) Podporu na chov dojčiacich kráv možno poskytnúť do 8 500 Sk ročne na jednu kravu zaradenú do systému chovu dojčiacich kráv a chovanú na pôde zaradenej podľa prílohy č. 1 do skupiny ceny pôdy 1 až 15.

(2) Podporu na chov dojčiacich kráv možno poskytnúť do 5 000 Sk ročne na jednu kravu zaradenú do systému chovu dojčiacich kráv a chovanú na pôde zaradenej podľa prílohy č. 1 do skupiny ceny pôdy 16 až 20.

(3) Podporu podľa odsekov 1 a 2 možno poskytnúť pri chove najmenej šiestich dojčiacich kráv, chovaných v oddelenom ustajnení, pričom sa od nich nedodáva mlieko a mliečne výrobky na humánnu spotrebu.

(4) Podporu možno poskytnúť na dojčiacu kravu podľa odsekov 1 a 2 raz za kalendárny rok za podmienky odchovu jej potomstva narodeného u žiadateľa podpory v kalendárnom roku do veku šiestich mesiacov, ak je zabezpečený pôvod po býkoch mäsových plemien alebo kombinovaných plemien.

(5) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je

 1. zoznam dojčiacich kráv podľa ušných čísiel s uvedením ich dátumu otelenia, ušným číslom teľaťa a jeho pôvodu zo strany býka,
 2. zmluva o výkone kontroly mäsovej úžitkovosti alebo dohoda o evidencii dojčiacich kráv a rozvojový program chovu dojčiacich kráv potvrdený príslušným chovateľským zväzom,
 3. kópia sprievodného dokladu (pasu) teľaťa preukazujúca narodenie v mesiacoch november až máj a preukazujúca vek a jeho pôvod,
 4. kópia potvrdenia o pôvode býka zaradeného do prirodzenej plemenitby,
 5. vyhlásenie podnikateľa o oddelenom ustajnení dojčiacich kráv,
 6. doklad o zaradení do skupiny ceny pôdy podľa prílohy č. 1.

(6) Žiadosti o poskytnutie podpory podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú do 31. marca kalendárneho roka.

(7) Žiadosť o poskytnutie pomernej časti podpory sa predkladá do 30 dní odo dňa začatia podnikania podnikateľom v kalendárnom roku.

(8) Doklady pre vyúčtovanie podpory sa predkladajú do 30. novembra kalendárneho roka. Za dojčiace kravy sú považované len kravy s podielom krvi mliekových plemien rovným alebo nižším ako 75 % a  od roku 2004 len kravy s podielom krvi mliekových plemien rovným alebo nižším ako 50 %.

§ 7

Podpora v rastlinnej výrobe

(1) Podporu v rastlinnej výrobe možno poskytnúť na hektár pri pestovaní špeciálnych trvalých kultúr, a to na rodiace chmeľnice, vinice, ovocné sady a plantáže drobného ovocia a špargle, do 9 % dosiahnutých príjmov z tržieb za dodávky z hektára rodiacich špeciálnych trvalých kultúr v kalendárnom roku; do dosiahnutých príjmov z tržieb sa zahŕňajú aj príjmy z tržieb za dodávky do vlastných výrobní z vlastnej produkcie, preukázateľné účtovníctvom, prijaté náhrady škôd od poisťovní a iné prijaté náhrady za stratu príjmov.

(2) Podporu v rastlinnej výrobe možno poskytnúť na kvótované komodity do výšky pridelenej kvóty v prepočte na hektár a u ostatných komodít na hektár, a to u

  1. obilnín (pšenica tvrdá a mäkká, jačmeň, raž, ovos, kukurica na zrno a ostatné obilniny) do 700 Sk,

  2. olejnín (repka, slnečnica, sója, ľan, mak) do 800 Sk,
  3. sóji do 1 300 Sk,
  4. bielkovinových plodín (hrach, šošovica, kŕmne strukoviny) do 800 Sk,
  5. cukrovej repy a zemiakov konzumných do 4 000 Sk.

(3) Podporu v rastlinnej výrobe možno poskytnúť na hektár bez pridelenej kvóty na

 1. poľnú zeleninu vrátane koreňovej papriky, čakanku, ľan priadny a liečivé rastliny do 3 000 Sk,
 2. rýchlenú zeleninu v skleníkoch, fóliovníkoch, vrátane hydropónie do 10 000 Sk,
 3. zemiaky (množiteľské porasty6)), nákup sadiva v stupňoch SE1 až C1) do 15 000 Sk.

(4) Podporu na prípravky biologickej ochrany rastlín možno poskytnúť do 30 % z ceny obstarania prostriedkov biologickej ochrany rastlín.

(5) Podporu v rastlinnej výrobe možno poskytnúť pestovateľovi tabaku do 10 000 Sk na tonu tabaku zmluvne zabezpečeného nákupu.

(6) Podporu podľa odsekov 1 až 5 možno poskytnúť preddavkovo do 50 % v prvom štvrťroku; ďalších 25 % možno poskytnúť v treťom štvrťroku a doplatok možno poskytnúť do konca kalendárneho roka.

(7) Podporu podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť preddavkovo na hektár osiatej plochy. Vyúčtovanie podpory sa vykonáva na hektár zberovej plochy.

(8) Podporu podľa odseku 3 písm. c) na zemiaky (množiteľské porasty) možno poskytnúť v sume 10 000 Sk na hektár s tým, že doplatok v sume 5 000 Sk na hektár možno poskytnúť po overení kvality v druhej poľnej prehliadke vykonanej Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym7).

(9) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory je výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju kalendárneho roka8), predložený do 30. mája kalendárneho roka; vyúčtovanie podpory sa vykoná po predložení dokladu o použití najmenej 50 % uznaného osiva alebo sadiva vydaného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym7). Pri prijatých náhradách doklad o prijatých náhradách škôd od poisťovní alebo iných prijatých náhradách za stratu príjmov a pri dodávkach do vlastných prevádzkární aj doklad o realizácii výrobkov z vlastnej produkcie preukázateľnej účtovníctvom.

(10) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka.

(11) Žiadosť o poskytnutie pomernej časti podpory sa predkladá do 30 dní v priebehu kalendárneho roka odo dňa začatia podnikania podnikateľom.

__________________
6) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3053/1997-100, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách (oznámenie č. 61/1998 Z. z.).
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 345/1997 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat.


Podpora poskytovaná v poľnohospodárstve

na intenzívne poľnohospodárstvo a výrobu potravín

§ 8

Podpora na udržovanie a zlepšovanie

genetického potenciálu v rastlinnej výrobe

(1) Podporu na zachovanie genofondu a šľachtenia odrôd, osív a sadív možno poskytnúť na

 1. zachovanie základných genetických zdrojov,
 2. udržiavacie šľachtenie vybraných plodín,
 3. nákup a výrobu bezviróznych biologických materiálov,
 4. zachovanie vzácneho genofondu, historických a krajových odrôd, osív a sadív.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je

 1. výpočet nákladov na hektár podľa nákladových položiek,
 2. výpočet percentuálneho krytia očakávaných alebo skutočných nákladov,
 3. oprávnenie na výkon šľachtiteľskej činnosti podľa osobitného predpisu8) .

(3) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť do

  1. 50 % skutočných nákladov kalendárneho roka podľa odseku 1 písm. a),
  2. 30 % skutočných nákladov kalendárneho roka a  podľa odseku 1 písm. c) a d),
  3. výšky ročnej podpory podľa odseku 1 písm. b) uvedenej v prílohe č. 2.

(4) Pomernú časť podpory podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi, ak podnikateľ začal podnikať v priebehu kalendárneho roka.

(5) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka.

(6) Žiadosť o poskytnutie pomernej časti podpory sa predkladá do 30 dní v priebehu kalendárneho roka od začatia podnikania podnikateľom.

________________
8) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 283/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní

§ 9

Podpora na udržovanie a zlepšovanie

genetického potenciálu v živočíšnej výrobe

(1) Podporu na chov hospodárskych zvierat možno poskytnúť na

 1. zachovanie ohrozených druhov a plemien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na území Slovenskej republiky,
 2. nákup plemenných zvierat a ostatného genofondu hospodárskych zvierat; u rýb a včiel na produkciu plemenných zvierat,
 3. založenie a vedenie plemenných kníh,
 4. podporu plemenárskych činností, testovanie genetickej hodnoty a zisťovanie výšky produkcie zvierat.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 písm. a) sú doklady preukazujúce

 1. chov uznaný za chránený a zápis hospodárskych zvierat v plemennej knihe,
 2. chov kobyly, od ktorej bolo v kalendárnom roku odchované žriebä.

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 písm. b) je vyhlásenie príslušnej uznanej chovateľskej organizácie, že nákup je v súlade s prijatým šľachtiteľským programom9) a  u  rýb osvedčenie10) na chov rýb.

(4) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 písm. c) je doklad preukazujúci administratívne náklady a počet novozapísaných zvierat v plemennej knihe v predchádzajúcom roku.

(5) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 písm. d) je povolenie na vykonávanie testácie úžitkových vlastností11) a kontrolu dedičnosti hospodárskych zvierat.

________________
9) § 6 zákona č. 194/1998 Z. z.
10) § 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.
11) § 10 zákona č. 194/1998 Z. z.

(6) Podporu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť chovateľovi na zachovanie ohrozených druhov a plemien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na území Slovenskej republiky a to na

 1. slovenské pinzgauské plemeno do 3 500 Sk na kravu,
 2. slovenské strakaté plemeno do 3 000 Sk na kravu,
 3. plemená oviec cigája, ušľachtenú valašku a pôvodnú valašku do 1 000 Sk na bahnicu,
 4. plemeno koní hucul, lipican, shagya arab, norik muránskeho typu a slovenský športový pony do 40 000 Sk na kobylu,
 5. šľachtiteľskú činnosť v chove plemenných husí, ktorá je v súlade so šľachtiteľským programom9) uznaným uznávacou komisiou pre hydinu a odporučený príslušnou uznanou chovateľskou organizáciou do 40 % preukázaných nákladov, najviac do 90 Sk na kus zaradený a použitý v šľachtiteľskom programe,
 6. pôvodné plemená hydiny (oravky, prepelice) do 60 Sk na sliepku.

(7) Podporu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na nákup plemenných zvierat a ostatného genofondu hospodárskych zvierat chovateľom, ak dosahujú minimálne priemerné úžitkové a reprodukčné ukazovatele v rámci Slovenska, do 40 % ceny obstarania na

 1. nákup plemenných jalovíc z domácej produkcie zapísaných v centrálnom registri hovädzieho dobytka do 15 000 Sk na kus, ak sú odporučené príslušným chovateľským zväzom,
 2. nákup plemenných jahničiek do šľachtiteľských chovov a rozmnožovacích chovov do 1 000 Sk na kus a nákup plemenných kozičiek do šľachtiteľských chovov a rozmnožovacích chovov do 500 Sk na kus,
 3. nákup jednodňového plemenného materiálu hydiny zo zahraničia, nákup rodičovských kurčiat, nákup rodičovských moriek, nákup násadových vajec, nákup rodičovských káčat pre rozmnožovacie chovy a šľachtiteľské chovy ,
 4. predané včelie matky zo šľachtiteľských chovov a rozmnožovacích chovov, a to

  1. inseminované včelie matky do 350 Sk na kus,
  2. voľne spárené včelie matky do 200 Sk na kus,
  3. nespárené včelie matky do 60 Sk na kus,

 1. vyprodukovanú a odpredanú násadu rýb od generačných rýb z osvedčených chovov na
 2. 1. pstruha potočného ročka nad 8 cm do 50 Sk na kilogram,

  2. lipňa rýchleného nad 7 cm do 3 Sk na kus,

  3. plôdik kapra nad 5 cm do 0,25 Sk na kus,

 1. nákup chovného zvieraťa z uznaného šľachtiteľského chovu brojlerových králikov do 300 Sk na kus, ak chovateľ má minimálny počet ustajňovacích miest základného stáda 100 ks a minimálnu ročnú produkciu 4 000 ks jatočných králikov.

(8) Podporu podľa odseku 1 písm. c) na založenie a  vedenie plemenných kníh možno poskytnúť príslušnej uznanej chovateľskej organizácii do 100 % administratívnych nákladov spojených so založením a vedením plemenných kníh, a to na novozapísaný kus v predchádzajúcom roku na

 1. hovädzí dobytok do 220 Sk na kus,
 2. ošípané do 190 Sk na kus,
 3. ovce a kozy do 250 Sk na kus,
 4. kone do 850 Sk na kus.

(9) Podporu podľa odseku 1 písm. d) na podporu plemenárskych činnosti možno poskytnúť chovateľovi na

 1. nákup býčkov do odchovne zapísaných v centrálnom registri hovädzieho dobytka do 40% z ceny obstarania, najviac do 20 000 Sk na kus,
 2. býka z domácej produkcie zaradeného po testácii do inseminácie podľa podmienok schválených príslušným chovateľským zväzom do 30 000 Sk na býka,
 3. ukončený a použitý test ošípaných do 1 500 Sk na kus,
 4. ukončený a použitý test oviec do 1 500 Sk na kus,
 5. výkon kontroly mliekovej úžitkovosti
  1. u oviec do 350 Sk na kus,
  2. u kôz do 400 Sk na kus,

 1. test úžitkovosti a odolnosti proti chorobám včelstva do 180 Sk na včelstvo,
 2. teplokrvného a chladnokrvného žrebca zo slovenského chovu zaradeného do plemenitby po absolvovaní skúšok výkonnosti, ohodnoteného triedou elita do 30 000 Sk na kus,
 3. plemenného žrebca s platným osvedčením o spôsobilosti k plemenitbe, po ktorom sa narodilo žriebä od kobyly zapísanej v plemennej knihe pri dodržaní jednosmernej plemenitby podľa normy STN 466310 a bolo trvale označené výpalom do 5 000 Sk na kus, pri narodení minimálne troch žriebät po tomto žrebcovi v danom roku,
 4. registrované žriebä označené výpalom od kobyly zapísanej v  plemennej knihe pri dodržaní podmienok jednosmernej plemenitby podľa normy STN 466310 do 15 000 Sk na kus, u kobýl s vlastnou výkonnosťou, alebo výkonnosťou potomstva minimálne “S” do 20 000 Sk na kus,
 5. teľa narodené z embryotransferu hovädzieho dobytka a zapísané v centrálnom registri hovädzieho dobytka z chovov s kontrolou úžitkovosti do 40 % preukazných nákladov, najviac do 3 000 Sk na kus, pričom embryo pochádza od donoriek vybraných príslušným chovateľským zväzom,
 6. inseminovanú kobylu do 1 500 Sk na kus, ak je podľa potvrdenia žrebná a nie je v kalendárnom roku pripúšťaná prirodzenou plemenitbou,
 7. chov kobyly plemena furioso a nonius zapísanej v hlavnej plemennej knihe, od ktorej bolo v danom roku odchované žriebä, pre chovateľov prostredníctvom uznanej chovateľskej organizácie, ktorá vedie plemennú knihu pre dané plemeno do 20 000 Sk na kus,
 8. chov plemenného capka do 4 000 Sk na kus u chovateľa organizovaného v príslušnom chovateľskom zväze.

(10) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 písm. b) je doklad o dosahovaní úžitkovosti minimálne na úrovni celoslovenského priemeru za predchádzajúci rok, okrem hospodárskych zvierat, u ktorých sa úžitkové parametre nesledujú.

(11) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá

  1. do 31. marca kalendárneho roka na účely uvedené v odseku 1 písm. a), c) a d),
  2. do 30. júna kalendárneho roka na účely uvedené v odseku 1 písm. b).

§ 10

Podpora na chov včiel a rýb

(1) Podporu na chov včiel12) možno poskytnúť chovateľovi na jednotku odpredaného medu

 1. pri počte 5 až 20 chovaných včelstiev pri predaji minimálne 12 kg medu na včelstvo do 6,50 Sk na jeden kilogram odpredaného medu,
 2. pri počte 21 a viac chovaných včelstiev pri predaji 12 až 20 kg medu na včelstvo do 6,50 Sk na jeden kilogram odpredaného medu,
 3. pri počte 21 a viac chovaných včelstiev pri predaji viac ako 20 kg medu na včelstvo do 10 Sk na jeden kilogram odpredaného medu.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je

 1. potvrdenie príslušnej základnej organizácie včelárov o počte zazimovaných včelstiev,
 2. doklad o predaji medu.

(3) Podporu na chov rýb možno poskytnúť do 3 000 Sk na hektár rybničnej plochy, ak sa dodržia tieto úrovne nasadenia jednotlivých kategórií rybníkov:

a) plôdikové výťažníky – obsadenie vreckovým plôdikom najmenej 100 000 ks/ha,

b) výťažníky – obsadenie ročným plôdikom najmenej 1 000 ks/ha,

c) hlavné rybníky – obsadenie násadou dvojročnou a staršou najmenej 500 ks/ha.

(4) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory je výpis z katastra nehnuteľností o rybničnej ploche, osvedčenie na výkon chovu rýb a potvrdenie o nákupe alebo o presune jednotlivých kategórií do chovného stavu na jednotlivých rybničných plochách.

(5) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 10. novembra kalendárneho roka.

____________________
12) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z.

§ 11

Podpora historicky a spoločensky

významných činností a určených zariadení

(1) Podporu historicky a spoločensky významným zariadeniam a na reprezentáciu krajiny na vybraných dostihoch a jazdeckých súťažiach možno poskytnúť pre Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky a Závodisko, š .p. Bratislava na

 1. skutočné náklady na prevádzku do 70 % priamych prevádzkových nákladov okrem miezd,
 2. testáciu anglického plnokrvníka, klusáka a araba a na chovateľské a majiteľské prémie vo vybraných dostihoch na dostihovú sezónu do 20 000 000 Sk podľa schválených dostihových propozícií a všeobecných podmienok účasti na dostihoch v Slovenskej republike,
 3. testáciu výkonnosti jazdeckých koní prémiou vo vybraných klasických súťažiach podľa podmienok Slovenskej jazdeckej federácie pre chovateľov koní do 3 000 000 Sk.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť po schválení dostihových jazdeckých propozícií ministerstvom a po predložení rozpočtu a preukázaní skutočných nákladov vynaložených na prevádzku štátnych podnikov.13)

(3) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť preddavkovo v prvom štvrťroku 50 % ročnej podpory, v treťom štvrťroku 25 % ročnej podpory a vyúčtovanie sa vykoná najneskôr do 15. novembra kalendárneho roka.

(4) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka.

________________
13) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov


§ 12

Podpora odbytu

poľnohospodárskych výrobkov

(1) Podporu na úhradu časti nákladov na činnosť obchodných spoločností a združení14) podnikateľov v poľnohospodárstve na zabezpečenie odbytu produktov rastlinnej výroby a živočíšnej výroby možno poskytnúť len obchodnej spoločnosti alebo združeniu, ktoré zabezpečujú odbyt uvedených komodít takto:

 1. v prvom roku a druhom roku zabezpečovania odbytu do 3 % z dosiahnutých príjmov, pričom podpora môže byť maximálne 400 000 Sk,
 2. v treťom roku zabezpečovania odbytu do 2 % z dosiahnutých príjmov, pričom podpora môže byť maximálne 300 000 Sk.

(2) Podporu na úhradu časti nákladov na činnosť obchodných spoločností a združení podnikateľov v poľnohospodárstve na zabezpečenie odbytu produktov rastlinnej výroby a živočíšnej výroby - bioproduktov15) možno poskytnúť len obchodnej spoločnosti alebo združeniu, ktoré zabezpečujú odbyt uvedených komodít takto:

 1. v prvom roku a druhom roku zabezpečovania odbytu do 4 % z dosiahnutých príjmov, pričom štátna pomoc môže byť maximálne 400 000 Sk,
 2. v treťom roku zabezpečovania odbytu do 3 % z dosiahnutých príjmov, pričom podpora môže byť maximálne 300 000 Sk.

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odsekov 1 a 2 je

 1. podnikateľský zámer,
 2. doklad o zdrojoch financovania, 
 3. písomné vyhlásenie, že podnikateľskú činnosť bude vykonávať najmenej päť rokov,
 4. výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
 5. doklad o tom, že podiely podnikateľa v prvovýrobe na vlastnom imaní odbytovej spoločnosti sú minimálne 50 %,
 6. doklad o dosiahnutých tržbách za odbytované výrobky k 30.júnu a 15. novembru kalendárneho roka a predpoklad dosiahnutých tržieb do konca roka.

(4) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 31. marca kalendárneho roka.

________________
14) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 240/1998 Z. z. v znení zákona č. 361/2000 Z. z..
15) § 2 ods. 2 zákona č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín .


§ 13

Podpora na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov

u detí s povinnou školskou dochádzkou

(1) Podporu na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov možno poskytnúť do 8 Sk na liter spracovaného pasterizovaného mlieka, poskytnutého na účely zvýšenia spotreby mlieka u detí s povinnou školskou dochádzkou do objemu 0,25 litra na žiaka a deň. Podporu možno poskytnúť aj na dodávku mliečnych výrobkov prepočítaných na liter pasterizovaného mlieka.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je

 1. doklad o vynaložených nákladoch na výrobu jedného litra pasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov,
 2. doklad o znížení predajnej ceny mlieka a mliečnych výrobkov pre priameho odberateľa o poskytnutú podporu,
 3. faktúra o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov,
 4. potvrdenie školy o prevzatí a spotrebe dodávky mlieka a mliečnych výrobkov.

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka alebo do 30 dní od začiatku podnikania.

§ 14

Podpora vývoja šľachtiteľských metód ojedinelého významu

(1) Podporu možno poskytnúť na vývoj šľachtiteľských metód ojedinelého významu do 50% skutočných nákladov v kalendárnom roku, alebo na novošľachtenie nových odrôd rastlín na základe výpočtu nákladov na hektár novošľachtených odrôd osív a sadív podľa nákladových položiek do výšky ročnej podpory uvedenej v prílohe č. 3.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je

  1. metodika šľachtiteľských prác v kalendárnom roku a finančné vyčíslenie jednotlivých odborných prác a úkonov,
  2. dlhodobá koncepcia šľachtenia konkrétneho rastlinného druhu.

(3) Pri vyúčtovaní podpory žiadateľ predloží správu o výsledkoch šľachtiteľských prác.

(4) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roku.

§ 15

Podpora na obstaranie poradenských služieb

(1) Podporu na obstaranie poradenských služieb možno poskytnúť na úhradu výdavkov poradenskej služby v poľnohospodárstve a potravinárstve.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je

 1. uzatvorená zmluva o dielo16) s poradcom s vyčíslením prínosov z realizácie, ako aj údaje o dohodnutej cene za priame náklady na poradenskú službu,
 2. doklad o zaplatení za poradenskú službu.

(3) Podporu možno poskytnúť podnikateľovi až po zaplatení za služby poradcu, a to

 1. do 30 % z preukázaných ročných nákladov z ceny obstarania za poradenskú službu na vyhlásené rozvojové programy, bez režijných nákladov,
 2. do 10 % z preukázaných ročných nákladov z ceny obstarania za poradenskú službu ktorá nie je uvedená v písmene a), bez režijných nákladov.

(4) Žiadosti o poskytnutie podpory sa predkladajú do 31. októbra kalendárneho roka.

________________
16) § 631 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

§ 16

Podpora na čiastočnú úhradu úrokov z úveru

na skladiskový záložný list

(1) Podporu na čiastočnú úhradu úrokov z úverov na skladiskový záložný list možno poskytnúť podnikateľovi, ktorý zaplatil záložnú pohľadávku podľa osobitného predpisu17) zahrňujúcu aj úroky z poskytnutého úveru, a to ako prijímateľ úveru alebo nadobúdateľ, na ktorého prešiel záväzok zaplatiť záložnú pohľadávku.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť len vtedy, ak splatnosť záložnej pohľadávky vyznačená v prvom rubopise záložného listu bola najmenej 60 dní a najviac 300 dní.

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je záložný list s potvrdením majiteľa záložného listu o včasnom zaplatení celej sumy záložnej pohľadávky alebo s potvrdením banky, v ktorej sa má platiť, že sa v nej pred splatnosťou zložila suma záložnej pohľadávky v prospech majiteľa záložného listu a fotokópia lícnej strany a rubu tohto záložného listu a fotokópia záložného listu, na ktorom je uvedená aj suma zaplatených úrokov a úroková sadzba za rok v percentách, ktorú uplatnil prvý nadobúdateľ záložného listu pri poskytnutí úveru.

(4) Podporu možno poskytnúť do sedem percentuálnych bodov úrokovej sadzby pri úrokovom zaťažení podnikateľa najmenej dvomi percentuálnymi bodmi úrokovej sadzby.

(5) Podkladom pre výpočet podpory je menovitá hodnota záložnej pohľadávky v Sk, vyznačená úroková sadzba za rok v percentách, úroková zrážka v Sk a  včas splatená záložná pohľadávka.

_____________
17) Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z.


§ 17

Podpora na čiastočnú úhradu úrokov z úveru

na tovarový záložný list

(1) Podporu na čiastočnú úhradu úrokov z úverov zabezpečených záložným právom k tovaru, na ktorý znie vydaný tovarový záložný list, možno poskytnúť len podnikateľovi, ktorý je vystaviteľom tovarového záložného listu a zaplatením záložnej pohľadávky na ňom vyznačenej splnil svoj zmluvný záväzok vrátiť úver a zaplatiť úroky.18)

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak

 1. lehota na vrátenie úveru a zaplatenie úrokov podľa zmluvy o úvere a splatnosť záložnej pohľadávky vyznačená na tovarovom záložnom liste odo dňa jeho vystavenia je najmenej 60 dní a najviac 180 dní a dátumy splatnosti v úverovej zmluve a na tovarovom záložnom liste sú zhodné,
 2. suma poskytnutého úveru s úrokmi podľa zmluvy o úvere a suma záložnej pohľadávky sú zhodné,
 3. v úverovej zmluve je dohodnuté zabezpečenie záväzku dlžníka záložným právom k tovaru, na ktorý dlžník vydá tovarový záložný list.

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je úverová zmluva a tovarový záložný list s potvrdením majiteľa tovarového záložného listu o včasnom zaplatení poskytnutého úveru s úrokmi v sume záložnej pohľadávky vyznačenej na tovarovom záložnom liste a potvrdením o sume zaplatených úrokov a uplatnenej úrokovej sadzbe za rok v percentách.

(4) Podporu možno poskytnúť do sedem percentuálnych bodov úrokovej sadzby pri úrokovom zaťažení podnikateľa najmenej dvomi percentuálnymi bodmi úrokovej sadzby.

(5) Podkladom pre výpočet podpory je úroková sadzba za rok v percentách, počet dní splatnosti úveru, suma poskytnutého úveru a doklad o riadnom zaplatení úveru s úrokmi.

________________
18) § 497 Obchodného zákonníka.

§ 18

Podpora na úhradu časti úrokov z úveru

poskytnutého do 31. decembra 1990 na trvale sa obracajúce zásoby

(1) Podporu na úhradu časti úrokov z úveru poskytnutého do 31. decembra 1990 na trvale sa obracajúce zásoby možno poskytnúť do sedem percentuálnych bodov úrokovej sadzby pri úrokovom zaťažení podnikateľa najmenej dvomi percentuálnymi bodmi úrokovej sadzby.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi, ak predloží úverovú zmluvu uzatvorenú s príslušnou bankou, v ktorej sú špecifikované a kvalifikované splátky úveru a úroku na kalendárny rok. Čiastočná úhrada úrokov sa vykoná až po úhrade úroku žiadateľom.

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 31. mája a do 31.októbra kalendárneho roka.

§ 19

Podpora na úhradu časti úrokov z poskytnutých úverov

(1) Podporu na úhradu časti úrokov z poskytnutých úverov pre podnikateľov možno poskytnúť pri prevádzkových úveroch v kalendárnom roku do sedem percentuálnych bodov úrokovej sadzby pri úrokovom zaťažení podnikateľa najmenej dvomi percentuálnymi bodmi úrokovej sadzby.

(2) Podporu na úhradu časti úrokov z poskytnutých úverov pre podnikateľov možno pri investičných úveroch v kalendárnom roku poskytnúť podnikateľovi na

 1. nákup techniky a technológie,
 2. rekonštrukciu alebo modernizáciu výrobných budov a  výrobných liniek v poľnohospodárstve, poľnohospodárskych službách a potravinárskom priemysle,
 3. racionalizáciu energetického hospodárstva,
 4. rozvoj agroturistiky, vidieka a diverzifikácie ekonomických aktivít,
 5. nákup pôdy pri investičných úveroch poskytnutých v predchádzajúcich rokoch.

(3) Podporu na úhradu časti úrokov z poskytnutých investičných úverov a splátok dodávateľského úveru podľa odseku 2 možno poskytnúť v kalendárnom roku do sedem percentuálnych bodov úrokovej sadzby pri úrokovom zaťažení podnikateľa najmenej dvomi percentuálnymi bodmi úrokovej sadzby.

(4) Podporu podľa odsekov 1 a 2 možno poskytnúť podnikateľovi, ak predloží úverovú zmluvu s príslušnou bankou alebo dodávateľskú zmluvu, v ktorej sú dohodnuté splátky úveru a úroku na kalendárny rok. Čiastočná úhrada úrokov sa vykoná až po úhrade úroku žiadateľom okrem mesiacov november a december, kde sa vykoná úhrada úrokov na základe kvalifikovaného odhadu potvrdeného poskytovateľom úveru.

(5) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 10. novembra kalendárneho roka.

§ 20

Podpora na úhradu časti splátky

investičného úveru alebo dodávateľského úveru

(1) Podporu na úhradu časti splátky úveru alebo dodávateľského úveru možno v kalendárnom roku poskytnúť podnikateľovi, ktorému bol poskytnutý investičný úver alebo dodávateľský úver na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných kapacít, nákup techniky a technológiu v  živočíšnej výrobe, rastlinnej výrobe, potravinárskej výrobe, poľnohospodárskych službách a v kafilerických zariadeniach. Podporu možno poskytnúť podnikateľovi najviac do 30 % splátok úveru alebo dodávateľského úveru na príslušný účel, splácaných v kalendárnom roku. V živočíšnej výrobe je podmienkou dodržanie stavov hospodárskych zvierat uvedených v podnikateľskom zámere pri najväčšom možnom poklese do 5 %. Celkovú podporu na jedno ustajňovacie miesto podľa kategórií zvierat možno poskytnúť najviac v sume uvedenej v prílohe č. 4. U vymenovaných druhov zvierat, pri ktorých nie sú uvedené normatívy, podporu možno poskytnúť do 20 % splátky úveru alebo dodávateľského úveru na tento účel, splácaných v kalendárnom roku.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi, ak predloží úverovú zmluvu uzatvorenú s príslušnou bankou, v ktorej sú dohodnuté splátky úveru a úroku na kalendárny rok. Čiastočná úhrada splátky úveru sa vykoná až po úhrade splátky úverovej istiny žiadateľom okrem mesiacov november a december, kde sa vykoná úhrada časti splátky úverovej istiny na základe kvalifikovaného odhadu potvrdeného poskytovateľom úveru.

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory na investície sa predkladá do 10. novembra kalendárneho roka.

§ 21

Podpora na úhradu časti poistného

(1) Podporu na úhradu časti poistného plateného podnikateľom hospodáriacim na pôde z poistnej zmluvy na poistenie majetku pre prípad škody v rastlinnej výrobe, možno poskytnúť do 50 % poistného zaplateného v kalendárnom roku.

(2) Podporu na úhradu časti poistného plateného podnikateľom, ktorý má uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie majetku pre prípad škody spôsobenej veľmi nebezpečnými nákazami, ktoré sú uvedené v prílohe č.5, možno poskytnúť do 50 % poistného zaplateného v kalendárnom roku.

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odsekov 1 a 2 je poistná zmluva a doklad o zaplatení poistného.

(4) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 31. mája kalendárneho roka alebo dňom poistenia začínajúceho podnikateľa.

§ 22

Podpora na úhradu škôd spôsobených katastrofami

(1) Podporu na úhradu časti škôd katastrofálneho19) rozsahu v rastlinnej výrobe možno poskytnúť na škody, ktoré nemožno poistiť, do výšky

 1. najviac 20 % škody katastrofálneho rozsahu, alebo
 2. úhrady časti úrokov z poskytnutých krátkodobých alebo strednodobých úverov na úhradu priamych škôd v kalendárnom roku do 10 % úrokovej sadzby z úrokov splatných v kalendárnom roku.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 písm. a) je vyčíslenie škôd katastrofálneho rozsahu v rastlinnej výrobe za škody, ktoré nemožno poistiť a doklad o poistení poistiteľných škôd.

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 písm. b) je zmluva o poskytnutí úveru.

(4) Podporu na úhradu časti škody vzniknutej nariadením mimoriadneho veterinárneho opatrenia v dôsledku výskytu nákaz, alebo iných hromadných ochorení zvierat uvedených v prílohe č. 5, možno poskytnúť vo výške

 1. najviac 20 % preukázanej škody, alebo
 2. úhrady časti úrokov z poskytnutých krátkodobých alebo strednodobých úverov na úhradu priamych škôd v kalendárnom roku do 10 % úrokovej sadzby z úrokov splatných v kalendárnom roku.

(5) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 4 písm. a) je preukázanie škôd vzniknutých nariadením mimoriadneho veterinárneho opatrenia a rozhodnutie o nariadení mimoriadneho veterinárneho opatrenia.

(6) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 4 písm. b) je zmluva o poskytnutí úveru.

(7) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory v prípade nákaz alebo hromadných ochorení zvierat A uvedených v prílohe č. 5 je doklad o poistení. Pri zúčtovaní podpory sa suma uhradená poisťovňou odpočíta z celkovej vyčíslenej škody.

(8) Podporu možno poskytnúť chovateľovi na zvoz kadáverov do prekladísk a z prekladísk do asanačného ústavu do 50 % nákladov na kilogram zvezeného živočíšneho odpadu, najviac však do 1,65 Sk na kilogram.

(9) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 8 je

 1. zaplatená faktúra za príslušné obdobie,
 2. uzatvorená zmluva s asanačným ústavom.

(10) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 10. novembra kalendárneho roka.

_________________
19) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 240/1998 Z. z. v znení zákona č. 361/2000 Z. z..

Podpora poskytovaná v poľnohospodárstve

na zúrodňovanie a ochranu pôdy

§ 23

Podpora na využívanie závlah

(1) Podporu na využívanie závlah možno poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov na spotrebovanú závlahovú vodu a elektrickú energiu alebo motorovú naftu (ďalej len “energia”) podnikateľovi, ktorý zavlažuje poľnohospodársku pôdu.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do 70 % nákladov za skutočne spotrebované množstvo závlahovej vody a energie.

(3) Podporu možno poskytnúť prevádzkovateľovi20) závlah

 1. do 190 Sk za každý hektár využívaného technicko – technologického funkčného a skutočne využívaného závlahového systému, pričom za využívanie sa považuje aj príprava technicko – technologického zariadenia na závlahovú sezónu a jeho zazimovanie,
 2. do 0,35 Sk za každý m 3 dodanej závlahovej vody závlahovým systémom na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy.

(4) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odsekov 1 a 2 je doklad o celkovej výmere zavlažovanej poľnohospodárskej pôdy, spotrebe závlahovej vody a spotrebovanej energii.

(5) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 3 je doklad o preukázaní činnosti závlahového systému za posledné tri roky a v prípade rekonštrukcie systému doklad o ukončení rekonštrukcie a doklad o sfunkčnení závlahového systému.

(6) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka alebo do 30 dní od začiatku podnikania.

(7) Podporu podľa odseku 3 možno poskytnúť preddavkovo do 30. apríla kalendárneho roka najviac do 50 %.

(8) Vyúčtovanie podpory sa vykoná do 10. novembra kalendárneho roka.

___________________
20) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 262/2001 Z. z.

§ 24

Podpora na prevádzku, údržbu a opravy

hlavných melioračných zariadení vo vlastníctve štátu

(1) Podporu na prevádzku, údržbu a opravy hlavných melioračných zariadení vo vlastníctve štátu možno poskytnúť na udržanie prevádzkyschopnosti hlavných melioračných zariadení závlah a odvodnenia poľnohospodárskej pôdy.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť správcovi do výšky skutočných nákladov.

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka.

§ 25

Podpora na úpravu pôdnej reakcie na melioračné vápnenie

(1) Podporu na úpravu pôdnej reakcie poľnohospodárskej pôdy melioračným vápnením možno poskytnúť na úhradu nákladov na obstaranie vápenatého substrátu. Podporu možno poskytnúť len na množstvo melioračnej dávky určenej na základe agrochemického skúšania pôd.

(2) Podporu možno poskytnúť podnikateľovi do obstarávacej ceny vápenného substrátu.

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 30. septembra kalendárneho roka.

§ 26

Podpora na zúrodnenie a obnovu trvalých trávnych porastov, 

zatrávnenie ornej pôdy a  neobsiatych plôch

(1) Podporu na zúrodnenie a obnovu trvalých trávnych porastov, zatrávnenie ornej pôdy a  neobsiatych plôch možno poskytnúť na úhradu nákladov na likvidáciu drobného samonáletu drevín a krovín na trvalých trávnych porastoch a plochách neobsiatych a na úhradu nákladov na obstaranie potrebnej skladby trávnych osív a herbicídov na trvalé trávne porasty, zatrávňovanú ornú pôdu a neobsiate pôdy.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do 40 % skutočných nákladov. V prípade podnikateľa hospodáriaceho v horských a iných znevýhodnených oblastiach podporu možno zvýšiť najviac o 10 %, pričom pri odstraňovaní samonáletov drevín a krovín na trvalých trávnych porastoch a plochách neobsiatych ide len o očistenú plochu, ktorá je nad 20 % odstraňovania nákladov podľa osobitného predpisu.21)

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 30. septembra kalendárneho roka.

______________
21) § 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 148/1/2003-100, ktorým sa ustanovuje výška podpory na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí.

§ 27

Podpora ekologických programov

(1) Podporu na ekologickú formu hospodárenia na pôde možno poskytnúť podnikateľovi, ktorý je zaradený do konverzie na ekologickú formu hospodárenia na pôde podľa osobitného predpisu22) a ekologickému výrobcovi.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi v konverzii:

 1. v rastlinnej výrobe

 1. do 1000 Sk na hektár ornej pôdy s podmienkou minimálne 20 % zastúpenia objemových krmovín alebo plodín na zelené hnojenie,
 2. do 4000 Sk na hektár ovocných sadov a vinohradov,
 3. do 7000 Sk na hektár zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín,

 1. v živočíšnej výrobe do 500 Sk na hektár trvalých trávnych porastov za podmienky dodržania minimálneho zaťaženia 0,3 veľkých dobytčích jednotiek na hektár trvalých trávnych porastov.

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 2 je

  1. vyhlásenie žiadateľa, že bude vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu najmenej päť rokov od poskytnutia podpory,
  2. záznam o vykonaných kontrolách inšpekciou ekologického poľnohospodárstva Slovenskej republiky,
  3. prehľad o osevných plochách, štruktúre a počte chovaných zvierat,
  4. potvrdenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho o zaradení podnikateľa do konverzie,
  5. súhlas alebo rozhodnutie o obmedzení zaťaženosti veľkými dobytčími jednotkami na hektár trvalých trávnych porastov podľa osobitného predpisu23), v ktorom má podnikateľ stanovené najvyššie možné zaťaženie nižšie ako 0,3 veľkých dobytčích jednotiek na hektár trvalých trávnych porastov.

(4) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť ekologickému výrobcovi

 1. v rastlinnej výrobe

    1. do 750 Sk na hektár ornej pôdy s podmienkou 20 % zastúpenia objemových krmovín alebo plodín na zelené hnojenie,
    2. do 3 500 Sk na hektár ovocných sadov a vinohradov,
    3. do 6 500 Sk na hektár zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín,

 1. v živočíšnej výrobe do 200 Sk na hektár trvalých trávnych porastov za podmienky dodržania minimálneho zaťaženia 0,3 veľkých dobytčích jednotiek na hektár trvalých trávnych porastov.

(5) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 4 je

  1. potvrdenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, že podnikateľ je ekologickým výrobcom,
  2. vyhlásenie žiadateľa, že bude vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu najmenej päť rokov od poskytnutia podpory,
  3. záznam o vykonaných kontrolách inšpekciou ekologického poľnohospodárstva Slovenskej republiky,
  4. prehľad o osevných plochách, štruktúre a počte chovaných zvierat,
  5. súhlas alebo rozhodnutie o obmedzení zaťaženosti veľkými dobytčími jednotkami na hektár trvalých trávnych porastov podľa osobitného predpisu23), v ktorom má podnikateľ určené najvyššie možné zaťaženie nižšie ako 0,3 veľkých dobytčích jednotiek na hektár trvalých trávnych porastov.

(6) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 31. augusta kalendárneho roka.

(7) Podporu podľa odseku 1 nemožno poskytnúť podnikateľovi a ekologickému výrobcovi, ktorý bude opätovne zaradený do konverzie alebo užíva trávne porasty bez chovu zvierat.

________________
22) Zákon č. 224/1998 Z. z. v znení zákona č. 415/2002 Z. z.
23) § 12 až 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z.


§ 28

Podpora pestovania repky olejky na nepotravinárske účely

(1) Podporu na pestovanie repky olejky možno poskytnúť v prípade jej použitia na výrobu metylesteru rastlinných olejov technológiou MERO.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do 3 200 Sk za tonu repky olejky, ktorej predajná cena nepresiahne 5 000 Sk za tonu a je kontrahovaná s výrobcom MERO registrovaným na ministerstve.

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 30. septembra kalendárneho roka.

Podpora poskytovaná v poľnohospodárstve

na investície v poľnohospodárstve a výrobu potravín

§ 29

Podpora rekonštrukcie a výsadby vinohradov, ovocných sadov, chmeľníc, plantáži drobného ovocia a liečivých rastlín, vrátane sadív, rekonštrukcie skleníkov a nevyužitých budov na pestovanie húb

(1) Podporu na rekonštrukciu a výsadbu vinohradov, ovocných sadov, chmeľníc, plantáží drobného ovocia, skleníkov a liečivých rastlín, vrátane sadív možno poskytnúť podnikateľovi do 30 % skutočne vynaložených nákladov v kalendárnom roku na hektár, najviac do 200 000 Sk na hektár. Na rekonštrukciu skleníkov možno podporu poskytnúť do 50 % skutočných nákladov najviac do 600 Sk na meter štvorcový. Pri chmeľniciach pri výsadbe bezviróznym biologickým materiálom podporu možno poskytnúť podnikateľovi do 50 % skutočných nákladov v rozpočtovom roku, najviac do 300 000 Sk na hektár. Na rekonštrukciu nevyužitých budov na pestovanie jedlých húb podporu možno poskytnúť do 40 % skutočne vynaložených nákladov v kalendárnom roku.

(2) Pri rekonštrukcii vinohradov je prílohou žiadosti o podporu potvrdenie o registrácii vinohradu.24)

(3) Podporu možno poskytnúť preddavkovo do 50 % rozpočtovaných nákladov v kalendárnom roku; vyúčtovanie podpory sa vykoná na základe faktúry za práce a dodávky vykonané v kalendárnom roku najneskôr do konca kalendárneho roka.

(4) Kritériom na poskytnutie podpory je pestovanie alebo obhospodarovanie najmenej 1/2 hektára vinohradov, ovocných sadov, chmeľníc, plantáží drobného ovocia, špargle alebo liečivých rastlín, vrátane sadív. Kritériom na poskytovanie podpory na rekonštrukciu skleníka je jeho minimálna plocha 1 000 m2 . Kritériom na poskytnutie podpory na pestovanie jedlých húb je využívanie zrekonštruovaných budov podľa odseku 1 na uvedený účel najmenej päť rokov.

(5) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do konca februára kalendárneho roka.

___________________
24) § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 434/2002 Z. z.

§ 30

Podpora na ukončenie rozostavanej výstavby, rekonštrukciu

a modernizáciu výrobných kapacít vrátane prislúchajúcich ekologických

stavieb, technológií a techniky v živočíšnej výrobe a kafilerických zariadeniach

(1) Podporu možno poskytnúť len na rozostavanú výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných kapacít vrátane prislúchajúcich ekologických stavieb a na technológie a techniku v živočíšnej výrobe pri chove hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny, včiel a rýb a v kafilerických zariadeniach v prípade, ak podnikateľ poberal podporu aj v predchádzajúcich rokoch a ak bude investičná akcia v kalendárnom roku ukončená. Podporu možno poskytnúť podnikateľovi najviac do 30 % preinvestovaných nákladov v kalendárnom roku, ak žiadateľ dodrží stavy hospodárskych zvierat uvedené v podnikateľskom zámere pri najväčšom možnom poklese do 5 %. Celkovú podporu na jedno ustajňovacie miesto podľa kategórií zvierat možno poskytnúť najviac v sume uvedenej v prílohe č. 4. U vymenovaných druhov zvierat, pri ktorých nie sú uvedené normatívy, podporu možno poskytnúť do 20 % preinvestovaných nákladov v kalendárnom roku.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory je

 1. podnikateľský zámer a  preukázanie návratnosti investícií a zdrojov financovania,
 2. preukázanie vývoja vlastného imania, a pomeru investícií k odpisom v percentách za posledné tri roky,
 3. doklad preukazujúci, že investícia má slúžiť na výrobu v poľnohospodárstve alebo poľnohospodárskych službách,
 4. faktúra dodávateľa alebo vnútropodniková faktúra,
 5. doklad o už poskytnutej podpory v predchádzajúcich rokoch a výpočet výšky podpory na ukončenie investície v kalendárnom roku.

(3) Podporu možno poskytnúť až po predložení dokladu o kolaudácii investície, pri ktorej sa vyžaduje stavebné povolenie;25) pri ostatných investíciách po predložení dokladu o zápisničnom zaradení do prevádzky.

(4) Žiadosť o poskytnutie podpory na rozostavané investície sa predkladá do konca februára kalendárneho roka.

____________________
25) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

§ 31

Podpora pri diverzifikácii poľnohospodárskych činností

(1) Podporu možno poskytnúť na diverzifikácie poľnohospodárskych činností v oblasti

 1. rekonštrukcie a modernizácie rekreačných a ubytovacích zariadení,
 2. rekonštrukcie existujúcich hospodárskych zariadení, ktoré neslúžia pôvodnému účelu na objekty uvedené v písmene a),  c) a d) rozvoj doplnkových výrob, výrobu tradičných materiálov a produktov, výrobu a predaj miestnych špecialít,
 3. výstavbu agroturistických zariadení vrátane hygienických, ekologických a rekondičných objektov slúžiacich rozvoju turistických aktivít,
 4. rozvoj rekreačných a relaxačných činností vrátane nákupu strojov a technológií (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, vodné športy, zimné športy a pod.).

(2) Podporu možno poskytnúť podnikateľovi, ak

 1. dosiahol v roku podania žiadosti o podporu a v predchádzajúcom roku podiel tržieb z poľnohospodárskej výroby na celkových tržbách z podnikania najmenej 30%,
 2. na rozpracovaný projekt mu bola poskytnutá aj v predchádzajúcom období,
 3. celkové náklady nového projektu nepresahujú sumu 1 mil. Sk,
 4. podniká minimálne jeden rok v poľnohospodárstve,
 5. uvedenú aktivitu bude realizovať v objekte, ktorý má vo vlastníctve alebo v nájme najmenej na dobu návratnosti investície,
 6. uvedenou aktivitou vytvorí alebo udrží pracovné miesta,
 7. návratnosť stavebných investícií bude maximálne deväť rokov a nových technológií maximálne šesť rokov,
 8. rekonštruované alebo nové ubytovacie zariadenie bude mať kapacitu minimálne desať lôžok.

(3) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť

 1. na čiastočnú úhradu preinvestovaných nákladov na účely diverzifikácie poľnohospodárskych činností do 30 % nákladov príslušného kalendárneho roku, alebo
 2. na úhradu splátok úveru poskytnutého na účely diverzifikácie poľnohospodárskych činností do 30 % z celkovej splátky úveru pripadajúcej na príslušný kalendárny rok,
 3. len na jednu investičnú akciu v kalendárnom roku.

(4) Podporu nemožno poskytnúť na

 1. nákup luxusného vnútorného vybavenia objektov (umelecké diela, spotrebná elektronika -farebné televízory, videá, veže, satelity, kožené sedacie súpravy, nábytkové steny a pod.),
 2. výstavbu krytých bazénov, tenisových kurtov, golfových ihrísk,
 3. nákup koní, horských bicyklov, pltí, člnov, lyží a pod.,
 4. prevádzkové a propagačné náklady.

(5) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory je

 1. vyhlásenie podnikateľa, že činnosť, na ktorú žiada podporu, bude vykonávať minimálne päť rokov,
 2. vyhlásenie žiadateľa o počte novovytvorených alebo udržaných pracovných miest,
 3. podnikateľský zámer, ktorý bude obsahovať podrobný výpočet ročného zisku (po ukončení investičnej akcie) a ktorý bude podkladom pre výpočet návratnosti investície,
 4. identifikačný list diverzifikácie poľnohospodárskych činností podľa prílohe č. 6,
 5. výpočet ročných príjmov z podnikania v poľnohospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a  predpokladaných príjmov z podnikania v poľnohospodárstve za rok, v ktorom predkladá podnikateľ žiadosť o podporu v prípade pokračujúcej investície a v prípade novej investície výpočet predpokladaných príjmov z  podnikania v poľnohospodárstve; výpočet predpokladaných príjmov aj dosiahnutých príjmov sa uvádza podľa príloh č. 7 a 8,
 6. doklad o vlastníctve alebo nájme objektu, v ktorom je plánovaná investičná akcia; pri nájme objektu sa nájomná zmluva uzatvára najmenej na dobu návratnosti po plánovanom ukončení investičnej akcie.

(6) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 31. marca kalendárneho roku.

§ 32

Podpora na nákup plemenných zvierat

(1) Podporu na nákup plemenných zvierat z domácej produkcie a zo zahraničia možno poskytnúť chovateľom, ktorí dosahujú minimálne priemerné úžitkové ukazovatele a reprodukčné ukazovatele v rámci Slovenska do 40 % ceny obstarania hospodárskych zvierat na

 1. nákup plemenných býkov do prirodzenej plemenitby z domácej produkcie do 27 000 Sk na kus,
 2. predaj plemenných býkov do inseminačných staníc do 60 000 Sk na kus,
 3. nákup plemenných kancov do šľachtiteľských chovov do 9 000 Sk na kus,
 4. nákup plemenných baranov podľa STN 466210 v triede ER do 5 000 Sk, v triede EA do 4 000 Sk a v triede EB do 3 500 Sk na kus do šľachtiteľských chovov, rozmnožovacích chovov a úžitkových chovov, plemenných capov v triede ER do 1 500 Sk, v triede EA do 1 250 Sk a v triede EB do 1000 Sk na kus šľachtiteľských chovov, rozmnožovacích chovov a úžitkových chovov,
 5. nákup plemenných žrebcov, novozaradených do plemenitby vo veku do osem rokov, do 50000 Sk na kus.

(2) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 30. júna kalendárneho roku.

§ 33

Podpora na stavby, rekonštrukcie a modernizáciu

hydromelioračných zariadení

(1) Podporu na stavby, stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu hydromelioračných zariadení možno poskytnúť na stavebné a technicko–technologické zariadenia, ktoré majú charakter melioračnej kostry odvodnenia a závlah.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky skutočne vynaložených nákladov, ak ide o majetok vo vlastníctve  štátu, na stavebné úpravy podporu možno poskytnúť len ak ide o opatrenia na ochranu objektu maximálne do 30 000 Sk.

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá do 30. septembra kalendárneho roka.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 34

(1) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podanej právnickou osobou v kalendárnom roku je

 1. identifikačný list podľa prílohy č. 9,
 2. výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
 3. podnikateľský zámer,
 4. prehľad nákladov za predchádzajúci rok; to sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá začala podnikať v príslušnom kalendárnom roku,
 5. písomné vyhlásenie o tom, že ku dňu predloženia žiadosti nebol naň podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 6. výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju kalendárneho roka8), tieto doklady sa dokladajú k žiadosti do 30. mája kalendárneho roka,
 7. potvrdenie o  označení zvierat26), pri hovädzom dobytku aj zapísaní do centrálneho registra hovädzieho dobytka,
 8. písomné vyhlásenie o tom, že ku dňu predloženia žiadosti neoprávnene nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,
 9. písomné vyhlásenie o tom, že žiadna blízka osoba27) člena štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorá podniká ku dňu predloženia žiadosti v obdobnom predmete činnost a je s ním majetkovo a personálne prepojená, nemá nedoplatky na daniach a neoprávnene nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,
 10. písomné vyhlásenie o tom, že ku dňu predloženia žiadosti nepoberá podporu z toho istého titulu na rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka podľa § 1 ods. 3 a 4 zákona,
 11. vyčíslenie výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú neobhospodaruje alebo neudržiava.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podanej fyzickou osobou v kalendárnom roku je

 1. identifikačný list podľa prílohy č. 9,
 2. osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka a identifikačné číslo samostatne hospodáriaceho roľníka28),
 3. podnikateľský zámer,
 4. výpočet nákladov za predchádzajúci rok; to sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá začala podnikať v príslušnom kalendárnom roku,
 5. písomné vyhlásenie o tom, že ku dňu predloženia žiadosti nebol naň podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 6. potvrdenie o  označení zvierat26) pri hovädzom dobytku aj zapísaní do centrálneho registra hovädzieho dobytka,
 7. potvrdenie o údajoch zo základnej evidencie chovateľa26) ,
 8. písomné vyhlásenie o tom, že ku dňu predloženia žiadosti neoprávnene nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,
 9. písomné vyhlásenie o tom, že žiadna blízka osoba27), ktorá podniká ku dňu predloženia žiadosti v obdobnom predmete činnosti a je s ním majetkovo a personálne prepojená, nemá nedoplatky na daniach a neoprávnene nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,
 10. písomné vyhlásenie o tom, že ku dňu predloženia žiadosti nepoberá podporu z toho istého titulu na rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka podľa § 1 ods. 3 a 4 zákona,
 11. vyčíslenie výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú neobhospodaruje alebo neudržiava.

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podnikateľovi hospodáriacemu na pôde, ktorý začal podnikať v priebehu kalendárneho roka a prvýkrát žiada o poskytnutie podpory, je výpis z katastra nehnuteľností29) alebo zmluva o nájme pôdy a doklad o zaplatení dane z prevodu a prechodu nehnuteľností30), ak tieto nadobudol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

___________________
26) Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.17/2001 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.
27) §116 Občianskeho zákonníka..
28) § 12c zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
30) Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania, a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.


§ 35

(1) Podporu možno poskytnúť podnikateľovi, u ktorého z podnikateľského zámeru vyplýva, že v kalendárnom roku, na ktorý požaduje podporu na podnikanie v poľnohospodárstve dosiahne minimálne ročné príjmy31) z poľnohospodárskej činnosti podľa prílohy č. 7.

(2) Podnikateľovi, ktorý začal podnikať v poľnohospodárstve v priebehu kalendárneho roka v ktorom žiada podporu možno poskytnúť, ak predloží žiadosť do 30 dní odo dňa začatia podnikania a ak z jeho podnikateľského zámeru vyplýva, že dosiahne pomernú časť z ročných príjmov 31) podľa prílohy č. 7.

(3) Do minimálnych ročných príjmov podľa prílohy č. 8 a do určených najnižších príjmov z tržieb dosiahnutých pre poskytnutie podpory sa započítavajú aj prijaté náhrady škôd od poisťovní a iné prijaté náhrady za stratu príjmov.

(4) Podporu podľa § 5, 10, 11, 13, 16 a 17 a chovateľom rýb, včiel, plemenných capov, koní, chovateľským zväzom, poskytovateľom služieb a výrobcom potravín možno poskytnúť aj vtedy, ak nie je splnená podmienka podľa odsekov 1 a 2.

(5) Podporu, ktorá je štátnou pomocou podľa osobitného predpisu,32) možno poskytnúť len pri dodržaní osobitného predpisu.32)

_______________
31) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 240/1998 Z. z.
32) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.


§ 36

Žiadosti o poskytnutie dotácie podané pred 1. februárom 2003 sa posudzujú podľa tohto výnosu.

§ 37

Zrušujú sa

 1. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3485/2/2001-100 z 3. januára 2002 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu č. 1963/2/2002-100 z 23.júla 2002,
 2. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. júna 2002 č. 720/1/2002-100 o poskytovaní dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve,
 3. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 11. júna 2002 č. 720/2/2002-100 o poskytovaní dotácií na podporu zúrodňovania a ochrany pôdy.

§ 38

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2003.

Minister
Zsolt S i m o n , v.r.


sp